Home Contact us Site Map  
Mentis Fotka
 
   

odrazkaAkadémia controllingu

  Online seminár :
odrazkaZnalostný controlling a management

Termín: 29.7.2021

 

Lektor: so skúsenosťami z praxe

 

Miesto konania: Online

 


Časový harmonogram: 8:50 - 9:00 registrácia  

i

i9:00 - 10:30 seminár    

i

i10:30 - 10:45 prestávka    

i

i10:45 - 12:00 seminár    

i

i12:00 - 12:45 obed    

i

i12:45 - 14:20 seminár    

i

i14:20 - 15:00 diskusia    


Cieľ vzdelávania:
V poslednom období je zrejmý prechod v budovaní úspešnej organizácie. Do popredia sa dostáva téma zavedenia znalostného manažmentu. Keďže tento pojem je veľmi široký a v každej spoločnosti môže mať osobitý priebeh, zaujímať nás bude len tá časť, ktorá sa bude bezprostrednej dotýkať jednej z funkcií alebo oblastí manažmentu a to je controlling. Čo potom rozumieť pod pojmom znalostný controlling?

Znalostný controlling možno definovať ako stupeň controllingu, ktorý dáta a informácie využíva pre získavanie a udržiavanie znalosti a múdrosti vo firme a v jej informačných systémov pre potreby riadenia.

 


Cieľová skupina:
Poznatky budú prezentované na praktických príkladoch, s tým, že účastníci kurzu si budú môcť vyskúšať aplikovať dané poznatky na vlastnom príklade.

 


Obsah / program prednášky:    • základné pojmy znalostného controllingu a znalostného manažmentu (Knowledge Controlling, Knowledge Management).
  • Nekonečný cyklus znalostí,
  • Využitie potenciálu znalostí, význam znalostí, zloženie znalostí.
  • Prínos znalostného manažmentu a controllingu, bariéry.
  • Rámcové práce na znalostnom controllingu.
  • Uhly pohľadu – perspektívy, pracovník znalostnej spoločnosti.
  • Metodiky zavádzania KC a KM.
  • Znalostná databáza a spôsob jej tvorby.
  • Úloha IS / ICT v riadení znalostí.
  • Aplikácia KM.
 


Prínos:
Účastníci si rozšíria vedomosti v oblasti projektového controllingu a bližšie sa oboznámia s modernými postupmi v oblasti tvorby, riadenia a vyhodnocovanie ekonomickej efektívnosti projektov.

 


Študijný materkál:
Každý účastník dostane pracovné materiály autorsky spracované lektorom. Súčasťou pracovných materiálov je teoretický základ a praktické príklady na riešenie.

 


Ďalšie informácie:
Ako účastník online seminára získate CERTIFIKÁT o jeho absolvovaní, ktorý môžete využiť vo svojom CV v časti o doplnkovom odbornom vzdelávaní.

 


Variabilný symbol: 29072021  


Cena: 240,- Eur s DPH (200,- Eur bez DPH)  
Google AdSense
a
 
 
 
Registráciou získate prístup
k najnovším informáciám