Home Contact us Site Map  
Mentis Fotka
 
 
   

odrazkaAkadémia controllingu

   
odrazkaControlling HR a personálny audit
  Tvorba a zdokonaľovanie systému odmeňovania pracovníkov  
  vo firme a hodnotenie ich výkonnosti  

Termín: 14.6.2024 alebo 27.6.2024 alebo 10.9.2024 alebo 19.12.2024

 

Lektor: špecialista z praxe

 

Miesto konania: online

 


Časový harmonogram: 08:50 - 09:00 registrácia  

i

i09:00 - 10:30 seminár    

i

i10:30 - 10:45 prestávka    

i

i10:45 - 12:00 seminár    

i

i12:00 - 12:45 obed    

i

i12:45 - 14:20 seminár    

i

i14:20 - 15:00 diskusia    


Cieľ vzdelávania:
Cieľom seminára je objasniť účastníkom podstatu riadenia ľudských zdrojov ako súčasťou personálneho controllingu, jeho obsahom a väzbami na strategické riadenie podniku formou Balanced Scorecard a HR Scorecard. Na príkladoch z praxe je metodika hodnotenia výkonnosti podniku z pohľadu organizačnej štruktúry a kvality ľudských zdrojov. Osobitne sa pozornosť venuje systémom hodnotenia výkonnosti pracovníkov a moderným metódam riadenia na základe kľúčových ukazovateľov výkonnosti.

 


Cieľová skupina:
Kurz je určený pre TOP manažment podnikov, controllérov, personalistov, manažérov a ostatných pracovníkov, ktorých zaujíma kvalita pracovníkov v organizácii a ich výkonnosť. Tiež je určený všetkým záujemcom, ktorí chcú poznať problematiku HR Scorecard a jeho použitiu v oblasti riadenia. Objasní vám aj ako urobiť personálny audit, nastaviť kľúčové ukazovatele zamestnancov v nadväznosti na ciele podniku.

Seminár je možné organizovať aj pre uzavretú skupinu (termín, miesto a obsah je možné dohodnúť podľa požiadavky záujemcu).

 


Profil absolventa:
Účastníci na konci kurzu budú vedieť:

 • podstatu HR controllingu, jeho obsah a metodiku ako ho implementovať do podniku.
 • plánovať a kontrolovať personálne zdroje, analyzovať ich kvalitu a výkonnosť,
 • stanovovať ciele a sledovať ich plnenie v nadväznosti na ciele v oblasti personálneho riadenia.
 • podstatu hodnotenia výkonnosti pracovníkov na báze kľúčových ukazovateľov výkonnosti.
 • posúdiť kvalitu organizačnej štruktúry a definovať potrebné zmeny z pohľadu HR.
 • vypracovať strategické plány pre perspektívu učenia sa rastu (zamestnanci).
 


Obsah / program prednášky:  


 • Základy HR controllingu - HR controlling v organizačnej štruktúre podniku.
 • Manažmentu ľudských zdrojov pomocou HR controllingu.
 • Procesný manažment a procesná analýza v riadení ľudských zdrojov.
 • Audit riadenia ľudských zdrojov, personálne audity a analýzy.
 • Personálny controlling a náklady.
 • Plánovanie a optimalizácia personálnych nákladov.
 • Strategická mapa HR Scorecard a jej zostavenie.
 • HR Scorecard a väzby na Balanced Scorecard.
 • Zostavenie tabuľky HR Scorecard a tvorba KPI.
 • Kľúčové ukazovatele výkonnosti (KPI) a úspory nákladov.
 


Prínos:  


Účastníci si rozšíria vedomosti v oblasti HR Scorecard a Balanced Scorecard a personálneho auditu. Bližšie sa oboznámia s modernými postupmi v oblasti tvorby systémov na báze KPI s prepojením na HR a riadenia ziskovosti na báze krycích príspevkov s akcentom na ľudského zdroje.

 


Študijný materiál:

 
Študijný materiál a programy k problematike seminára.


Variabilný symbol: 14062024; 27062024 ; 10092024; 19122024

 


Cena: 240,- € vrátane 20% DPH ( 200,- € bez DPH )  
     
Google AdSense
a
 
 
 
Registráciou získate prístup
k najnovším informáciám