Home Contact us Site Map  
Mentis Fotka
 
   

odrazkaAkadémia controllingu

  Online seminár :
odrazkaProjekty CBA a efektívnosť ochrany
odrazkaživotného prostredia

Termín: 10.1.2025

 

Lektor: so skúsenosťami z praxe

 

Miesto konania: Online

 


Časový harmonogram: 8:50 - 9:00 registrácia  

i

i9:00 - 10:30 seminár    

i

i10:30 - 10:45 prestávka    

i

i10:45 - 12:00 seminár    

i

i12:00 - 12:45 obed    

i

i12:45 - 14:20 seminár    

i

i14:20 - 15:00 diskusia    


Cieľ vzdelávania:
Cieľom školenia je oboznámiť účastníkov s riadením a kontrolou projektov a naučiť ich využívať znalosti z oblasti riadenia a kontroly projektov a projektovej činnosti v organizácií na základe metodiky CBA – analýza prínosov a úbytkov, resp. nákladov s tým spojených.

 


Cieľová skupina:
Seminár je určený manažérom firiem, projektovým manažérom, ekonómom, controllérom a všetkým záujemcov, ktorých sa projektové riadenia a tvorba projektov bezprostredne dotýka.

Seminár je možné organizovať aj pre uzavretú skupinu (termín, miesto a obsah je možné dohodnúť podľa požiadavky záujemcu).

 


Profil absolventa:
Účastníci si rozšíria vedomosti v oblasti tvorby projektov a projektového riadenia firmy a používania metodiky CBA v praxi. Bližšie sa oboznámia s procesom hodnotenia projektov, interpretáciami výsledkov a ich využívaním v praxi.

 


Obsah / program prednášky:  


 • Projekt, projektový manažment a projektový controlling
 • Definícia projektu, ciele a plánovanie projektu.
 • Štúdia realizovateľnosti – zostavenie a výpočty.
 • Kritériá hodnotenia projektov.
 • Rozpočet a náklady projektu. Zostavenie prvotnej kalkulácie, predbežné prepočty.
 • Vecný a časový harmonogramé.
 • Riadenie projektu, kontrola plnenia, riadenie zmien.
 • Projektový reporting.
 • CVA analýza – popis metódy a výpočty pre rôzne projekty.
 • Hodnotenie rentability projektu.
 • CBA – Cost-Benefits analýza.
 • Určenie nákladov projektu, výpočet výnosov, zdroje financovania.
 • Cash flow, diskontná sadzba, výpočet NPV a IRR.
 • Finančné plánovanie v CBA.
 • Kritéria a postupy hodnotenia projektov – metodika, dĺžka trvania.
 • Kľúčové faktory projektu a riziká a nedostatky hodnotení.
 • Konzultácie a odborné poradenstvo ku prípadným dotazom
 


Prínos:  


Účastníci si rozšíria vedomosti v oblasti projektového controllingu a bližšie sa oboznámia s modernými postupmi v oblasti tvorby, riadenia a vyhodnocovanie ekonomickej efektívnosti projektov.

 


Študijný materiál:  


Každý účastník dostane pracovné materiály autorsky spracované lektorom. Súčasťou pracovných materiálov je teoretický základ a praktické príklady na riešenie.

 


Variabilný symbol: 10012025  


Cena: 240,- € vrátane 20% DPH ( 200,- € bez DPH )  


Cena  
Google AdSense
a
 
 
 
Registráciou získate prístup
k najnovším informáciám