Home Contact us Site Map  
Mentis Fotka
 
   

odrazkaAkadémia controllingu

   
odrazkaPROJEKTOVÝ A STRATEGICKÝ
odrazkaCONTORLLING

Termín:

 

Lektor: s dlhoročnou praxou

 

Miesto konania: Online

 


Časový harmonogram: 8:50 - 9:00 registrácia  

i

i9:00 - 10:30 seminár    

i

i10:30 - 10:45 prestávka    

i

i10:45 - 12:00 seminár    

i

i12:00 - 12:45 obed    

i

i12:45 - 14:20 seminár    

i

i14:20 - 15:00 diskusia    


Cieľ vzdelávania:
Oboznámiť a prakticky naučiť pracovať v oblasti riadenia a kontroly projektov a projektovej činnosti, ako jednej z moderných foriem riadenia v súčasnosti. S možnosťami a technikami strategického controllingu a  postupom jeho implementácie do riadenia organizácie. Účastníci spoznajú metódy strategického controllingu a na praktických ukážkach uvidia ich využívanie v praxi.

 


Cieľová skupina:
Seminár je určený manažérom firiem, projektovým manažérom, ekonómom, controllérom a všetkým záujemcov, ktorých sa projektové riadenia a tvorba projektov bezprostredne dotýka.

 


Obsah / program prednášky:  


 • Projektový controlling a manažérske zručnosti v oblasti tvorby a riadenia projektov.
 • Projekt – obsah, tvorba, kategórie projektov. Manažment v projektovaní. Poslanie a zámer projektu.
 • Plánovanie projektu, predinvestičná fáza projektu. Štúdia realizovateľnosti.
 • Kritériá hodnotenia projektov.
 • Úloha finančného plánu v projektovaní.
 • Realizácia projektu. Riadenie zmien. Ukončenie a vyhodnotenie projektu.
 • Cost Volume Profit metodika a hodnotenie ziskovosti projektov.
 • Hodnotenie rentability investície cez CVP analýzu.
 • Costs & Benefits analysis ako jedna z významných metodík pre tvorbu a hodnotenie projektov z európskych fondov. Obsah projektu CBA a postupy jeho tvorby a hodnotenia. Hodnotenie rentability investície cez CBA analýzu.
 • Hlavné nástroje strategického Controllingu.
 • Analýza silných a slabých stránok, analýza trhu, analýza konkurencie.
 • Analýza strategických potenciálov a strategických medzier.
 • Strategická bilancia.
 • Analýza priebehu životného cyklu, portfóliová metóda.
 • Prognostické kvantitatívne metódy, kvalitatívne metódy.
 • Výstavba strategického Controllingu, strategický controlling - návrh stratégie.
 • Strategické vnútropodnikové plánovanie ako základ strategického controllingu.
 • Postup zostavenia strategického vnútropodnikového plánu.
 • Prognózovanie okolia podniku.
 • Analýza podniku.
 • Vypracovanie a vyhodnotenie stratégií, typy stratégií , sledovanie a revízia stratégie.
 • Strategické vyhodnotenie plánu a skutočnosti.
 • Strategická kontrola.
 • Uplatnenie metodiky BSC v controllingu firmy.
 • Prepojenie plánovania, stratégie s cieľmi na nižších stupňoch riadenia.
 • Ako prispieva BSC k meraniu výkonnosti firmy, aké meradlá výkonnosti sú vhodné pre firmu.
 • Model zlepšovania výkonnosti firmy
 • Strategický controlling a Balanced Scorecard - metodika a praktické príklady ako ich implementovať do podnikateľský a nepodnikateľsky orientovaných subjektov.
 • Konzultácie a odborné poradenstvo ku prípadným dotazom.
 


   


Jednotlivé okruhy budú demonštrované na konkrétnych príkladoch, ktoré budú účastníci riešiť spolu s lektorom.

 


Prínos:
Účastníci kurzu po jeho absolvovaní budú vedieť:
 


 1. Účastníci si rozšíria vedomosti v oblasti projektového a strategického controllingu a  bližšie sa oboznámia s modernými postupmi v oblasti tvorby, riadenia a vyhodnocovanie ekonomickej efektívnosti projektov.
 


Študijný materiál:
 
 • Publikácia: Projektový controlling


Variabilný symbol:  


Cena: 240,- € vrátane 20% DPH ( 200,- € bez DPH )  
Google AdSense
a
 
 
 
Registráciou získate prístup
k najnovším informáciám