Home Contact us Site Map  
Mentis Fotka
 
   

odrazkaAkadémia controllingu

  Komplexné online školenie - 5 modulov:
odrazkaPROFESIONÁLNY CONTROLLINGTermíny - MODUL A: 13.3. - 22.3. - 26.3. - 10.4.2024

Termíny - MODUL B: 17.4. - 24.4. - 15.5.2024
Termíny - MODUL C: 21.5. - 29.5. - 12.6.2024

Termíny - MODUL D: 19.6. - 26.6. - 27.6.2024
Termíny - MODUL E: 24.7.2024

Dĺžka trvania online školenia: 14 dní. Možnosť absolvovať aj samostatne jednotlivé moduly.

Cieľ vzdelávania:
Online školenie Profesionálny controlling je najkomplexnejšie vzdelávanie controllingu u nás. Školenie vychádza z 30 ročných praktických skúseností lektorov pri zavádzaní controllignu vo firmách. Cieľom online školenia je komplexné vzdelávanie pre záujemcov o controlling vo firme. Našim cieľom je, aby účastníci školenia po jeho absolvovaní poznali základné princípy efektívneho riadenia firmy, finančné pojmy, orientovali sa v účtovných výkazoch a využívali získané finančné a ekonomické informácie v praxi. Online školenie je možne absolvovať len z vybranými modulmi.

 


Cieľová skupina:
Školenie je určené finančným analytikom a nefinančným manažérom na strednom a vrcholovom stupni riadenia, ktorí sa zaoberajú finančnou a kapitálovou stabilitou firmy, obchodnou stratégiou a identifikáciou faktorov finančných porúch a rizík podnikateľských aktivít.

Komplexné online školenie je možné organizovať aj pre uzavretú skupinu (termín, miesto a obsah je možné dohodnúť podľa požiadavky záujemcu).

Z komplexného školenia je možné absolvovať len vybrané moduly..

 


A/ MODUL: Profesionálny controller
 • Základné predpoklady pre zavedenie a fungovanie controllingu v firme – tvorba modelu controllingu v podniku.
 • Informačné zdroje pre controlling, ich analýzy a použitie.
 • Tvorba systému nákladového controllingu a nákladové analýzy.
 • Tvorba kalkulačného systému a postupy kalkulácie.
 • Finančná analýza a interpretácia výsledkov finančnej analýzy.
 • Finančné plánovanie a tvorba efektívneho finančného plánu.
 • Finančné zdravie podniku, tvorba a hodnotenie finančných cieľov podľa KPIs.
 • Predikcia výsledkov, rating a bonitné modely vo finančnom riadení.
 • Riadenie a projektovanie cash flow. 
 • Rozpočtovníctvo a tvorba rozpočtu podniku. 
 • Manažérska výsledovka, reporting a dashboardy v controllingu.
 


Profil absolventa: Účastníci na konci kurzu budú:

 • rozumieť podstate a potrebe zavedenia a fungovaniu controllingu vi firme.
 • vedieť používať informačné zdroje a využiť ich pri analýzach a vedieť ich implementovať do podniku.
 • pochopia tvorbu systému nákladového controllingu a nákladových analýz.
 • rozumieť tvorbe kalkulačného systému  a ako správne tvoriť kalkulácie.
 • rozumieť  finančným analýzam a vedieť ich interpretovať výsledky finančnej analýzy.
 • posúdiť finančné zdravie podniku a porozumieť tvorbe a hodnoteniu finančných cieľov podľa KPI.
 • vedieť vypracovať manažérsku výsledovku, porozumejú reportingu a dashboardom.
 


Prínos:
Účastníci si rozšíria vedomosti z nákladového a finančného controllingu. Bližšie sa oboznámia s modernými postupmi v oblasti tvorby týchto systémov na báze KPI s prepojením na controlling a riadenie ziskovosti na báze krycích príspevkov s akcentom.

Cena za modul A - 4 dni: 955,20 Eur s DPH (796,- Eur bez DPH)

 


B/ MODUL - Profesionálny projektový controller
 • Projektový controlling, tvorba projektov a inovačné rady.
 • Štúdia uskutočniteľnosti . Feasibility Studie
 • Statické a dynamické hodnotenie investícií.
 • Metóda CVA (Cost Volume Profit).
 • Metóda CBA (Cost Benefits Analysis).
 • Projektovanie metódou získanej hodnoty – Earned Value Management.
 • Metóda Hochin Kanri X-Natrix a plánovanie projektov.
 • Investície a investičné plány.
 • Finančné plánovanie v projektovom controllingu. 
 • SWOT analýza a jej použitie v projektovom riadení. 
 


Profil absolventa: Účastníci na konci kurzu si rozšíria:

 • vedomosti v oblasti tvorby projektov a projektového riadenia firmy.
 • bližšie sa oboznámia s procesom hodnotenia projektov, interpretáciami výsledkov a ich využívaním v praxi.
 


Prínos:
Účastníci si rozšíria vedomosti v oblasti projektového controllingu a bližšie sa oboznámia s modernými postupmi v oblasti tvorby, riadenia a vyhodnocovanie ekonomickej efektívnosti projektov..

Cena za modul B - 3 dni: 716,40 Eur s DPH (597,- Eur bez DPH)

 


C/ MODUL - Profesionálny controller v strategickom riadení
 • SWOT analýza – projekty – interpretácia výsledkov.
 • Kritické faktory úspešnosti a Rating podniku.
 • Tvorba strategických cieľov a tabuľka Balanced Scorecard.
 • Procesy ako súčasť strategického riadenia.
 • Kruh strategického riadenia výkonnosti.
 • Potenciály zlepšenia a prístupy k ich riešeniu.
 • Activity Based Costing / Management.
 • Systém Excelentnosti EFQM a hodnotenie jeho úrovne v podniku.
 • Hodnotenie úrovne a etiky umelej inteligencie v organizáciách
 


Profil absolventa: Účastníci na konci kurzu budú:

 • vedieť iinterpretovať analýzy.
 • vedieť tvorbu strategických cieľov.
 • vedieť interpretovať zistené výsledky pre manažment.
 • poznať procesy strategického riadenia.
 


Prínos:
ÚÚčastníci si rozšíria svoje poznatky z oblasti strategického riadenia a prepojenia stratégie a operatívnych cieľov až po oblasť hodnotenia výkonnosti. Zároveň sa naučia používať novú metódu plánovania a hodnotenia výkonnosti.

Cena za modul C - 3 dni: 716,40 Eur s DPH (597,- Eur bez DPH)

 


D/ MODUL - Profesionálny controller v riadení ľudských zdrojov
 • Personálny controlling a personálne riadenie.
 • Balanced Scorecard A HR Scorecardu
 • Personálne informačné systémy a hodnotenie výkonnosti pracovníkov.
 • Personálny audit a jeho použitie v riadení.
 • Hodnotenie výkonnosti a odmeňovanie.
 • Systém kľúčových ukazovateľov výkonnosti a jeho zavedenie
 • Metódy hodnotenie výkonnosti pracovníkov.
 • Manažérska inventúra a organizačné štruktúry.
 • Moderné organizačné formy a výkonnosť pracovníkov PSIU.
 


Profil absolventa: Účastníci na konci kurzu budú:

 • vedieť identifikovať vhodné personálne ukazovatele.
 • vedieť  nastaviť systém sledovania a vyhodnocovania ukazovateľov
 • vedieť interpretovať zistené výsledky pre manažment
 • vedieť zamedziť stratám, rozumieť tvorbe kalkulačného systému  a správne tvoriť kalkulácie.
 • rozumieť  možnosti hodnotenia výkonnosti pracovníkov s jeho prepojením na systém odmeňovania tak, aby ho mohli účastníci čo najlepšie uplatniť vo vlastnej organizácii.
 • vedieť posúdiť hodnotenia výkonnosti a odmeňovania pracovníkov.
 


Prínos:
Účastníci si rozšíria vedomosti  controllingu v riadení ľudských zdrojov. Bližšie sa oboznámia s modernými postupmi v oblasti riadenia ľudských zdrojov.

Cena za modul D - 3 dni: 716,40 Eur s DPH (597,- Eur bez DPH)

 


E/ MODUL - Profesinálny controller a marketingové analýzy
 • Systém marketingového controllingu, nástroje a procesy vo firme.
 • Tvorba marketingovej koncepcie z pohľadu controllingu
 • Marketingový plán a jeho štruktúra.
 • Východisková situácia - analýza súčasného stavu (analýza súčasného stavu podniku, trhu, finančná a ekonomická analýza, analýza vývoja tržieb, podiel na trhu, kritické faktory úspešnosti, metóda BCG a GE, výskum a výber cieľových trhov, ABC – analýzy, SWOT, hodnotenie príležitostí, ohrození a obchodu, hodnotenie rizík a bilančná analýza.
 • Stanovovanie cieľov v marketingovom marketingovom controllingu.
 • Navrhovanie stratégií, Cena a cenová politika. Postup stanovenia ceny. Stanovenie cieľa cenovej politiky. Určovanie dopytu. Určovanie nákladov.
 • Organizovanie, uskutočňovanie a kontrolovanie. Rozpočtovanie marketingových činnosti. Organizácia podniku.
 • Marketingový informačný systém ako súčasť controllingového systému.
 • Tvorba stratégie marketingovej komunikácie
 • Zhodnotenie a kontrola marketingového plánu ako nástroja pre marketingový controlling
 


Profil absolventa: Účastníci na konci kurzu budú

 • rozumieť stanovaniu cieľov v marketingovom controllingu.
 • porozumejú marketingovému plánu a jeho štruktúre.
 • vedieť pripraviť analýzu stavu podniku, trhu cez metódy ABC –analýzy, SWOT, hodnotenie rizík.
 • vedieť navrhovať marketingové stratégie.
 • vedieť organizovanie, uskutočňovanie a kontrolovanie, rozpočtovanie marketingových činností v podniku.
 • vedieť zhodnotiť marketingový plán.
 


Prínos:
Účastníci si rozšíria vedomosti v oblasti controllingu a marketingových analýz.

Cena za modul E - 1 deň: 240 Eur s DPH (200 Eur bez DPH)

Zhrnutie ceny za jednotlivé moduly:

Modul Dĺžka trvania modulu Cena bez DPH Cena s DPH
A 4 dni 796,00 Eur 955,20 Eur
B 3 dni 597,00 Eur 716,40 Eur
C 3 dni 597,00 Eur 716,40 Eur
D 3 dni 597,00 Eur 716,40 Eur
E 1 deň 200,00 Eur 240.00 Eur
CELKOM 14 dní   3 344,40 Eur
 


Lektori:
Špecialisti z praxe.

 


Časový rozvrh online školenia:
9:00 h - 15:00 h

 


Študijný materiál:
 
Študijný materiál k problematike kurzu.


Ďalšie informácie:
Ako účastník školenia získate CERTIFIKÁT o jeho absolvovaní, ktorý môžete využiť vo svojom CV v časti o doplnkovom odbornom vzdelávaní.

 


Variabilný symbol: 13032024  


   
Google AdSense
a
 
 
 
Registráciou získate prístup
k najnovším informáciám