Home Contact us Site Map  
Mentis Fotka
 
   

odrazkaAkadémia controllingu

  Online seminár :
odrazkaPlánovanie, rozpočtovanie a kontrola
odrazkafinančného plánu

Termín: 11.11.2024

 

Lektor: špecialista z praxe

 

Miesto konania: Online

 


Časový harmonogram: 8:50 - 9:00 registrácia  

i

i9:00 - 10:30 seminár    

i

i10:30 - 10:45 prestávka    

i

i10:45 - 12:00 seminár    

i

i12:00 - 12:45 obed    

i

i12:45 - 14:20 seminár    

i

i14:20 - 15:00 diskusia    

i

i15:00 - 15:30 konzultácie    


Cieľ vzdelávania:
Kurz je zameraný na praktickú prípravu plánu firmy, na kalkulácie potrebné pri príprave plánu a na rozbory hospodárskych výsledkov spoločnosti.

 


Cieľová skupina:
Kurz je určený pre podnikateľov, plánovačov, ekonómov, podnikateľov, manažérov a všetkých záujemcov, ktorí chcú mať dobre pripravený plán a rozpočet na nasledujúci rok.

 


Profil absolventa:
Účastníci si rozšíria vedomosti v oblasti finančného plánovania a riadenia firmy a bližšie sa oboznámia s interpretáciami finančných ukazovateľov a ich využívaním v praxi.

 


Obsah / program prednášky:  


 • Čo rozumieme pod finančným plánovaním; plán firmy a jeho časti; časové dimenzie plánu; rozplánovanie aktivít v procese plánovania; kontrola plnenia plánu

 • štruktúra a obsah finančného plánu

 • finančná perspektíva a finančná mapa firmy

 • postup tvorby FP

 • charakteristika jednotlivých častí FP; finančné, obchodné, procesné a vzdelanostné ciele podniku; využitie BSC pri plánovaní

 • dlhodobý finančný plán; plán kapitálových výdavkov; plánovanie optimálnej finančnej štruktúry

 • krátkodobý FP; plán a rozpočty; analýza nákladov; plán zisku; finančná bilancia; plán cash flow; plán rozdelenia zisku

 • hodnotenie kvality vypracovaného finančného plánu

 • metódy, techniky a modely tvorby finančného plánu

 • využitie výpočtovej techniky pri tvorbe plánu – ekonomické informačné systémy, manažérske informačné systémy, Balanced ScoreCard (BSC); Activity Based Costing (ABC) a pod.
 


Prínos:
Účastníci kurzu po jeho absolvovaní budú vedieť:
 


 1. prečo nestačí v pláne vychádzať len z hospodárskych výsledkov minulého roka
 2. vykonať rozpočet a kalkulácie jednotlivých produktov a ich cien
 3. vykonať rozpočet na jednotlivé strediská firmy
 4. ako zistiť cenu jednotlivých procesov vo firme
 5. aké metódy použiť, aby sme vecne a finančne pripravili vyrovnaný ročný finančný plán
 6. ako využívať metódu bohatých pri príprave plánu firmy
 7. ako ABC (Activity Based Costing) využiť pri príprave plánu firmy - výnosov, nákladov a pracovného kapitálu
 8. používať rôzne nástroje na zníženie, alebo optimalizáciu nákladov firmy.
 


Študijný materiál:
 
Študijný materiál k problematike kurzu.


Ďalšie informácie:
Ako účastník online seminára získate CERTIFIKÁT o jeho absolvovaní, ktorý môžete využiť vo svojom CV v časti o doplnkovom odbornom vzdelávaní.

 


Variabilný symbol: 11112024  


Cena: 240,- € vrátane 20% DPH ( 200,- € bez DPH )  
Google AdSense
a
 
 
 
Registráciou získate prístup
k najnovším informáciám