Home Contact us Site Map  
Mentis Fotka
 
   

odrazkaAkadémia controllingu

   
odrazkaPlánovanie investícií a hodnotenie
odrazkainvestičných projektov

Termín: podľa dohody

 

Lektor: špecialista z praxe

 

Miesto konania: podľa dohody

 


Časový harmonogram: 8:30 - 9:00 prezentácia  

i

i9:00 - 16:00 kurz    


Cieľ vzdelávania:
Cieľom seminára je ukázať záujemcom možnosti investičného plánovania vo väzbe na podnikovú ekonomiku, naučiť ich postupy tvorby finančných plánov a možnosti ich efektívneho vyhodnocovania. Zároveň sa tu naučia aj tvorbu projektov a úlohu investičného procesu v projektovom riadení. Na rôznych príkladoch z praxe sa ukážu postupy hodnotenia a vyhodnocovania projektov až po postupy využívané pri hodnotenie projektov z Eurofondov.

 


Cieľová skupina:
top manažment a majitelia firiem, ekonomickí a finanční riaditelia, controlléri, ekonómovia, vedúci pracovníci firmy, ktorí chcú efektívne zvládnuť investičný proces.

 


Prínos:
Účastníci sa naučia pochopiť investičný proces ako nepretržitý rad inovácií, ktoré prebiehajú v podniku, ktoré je potrebné nepretržite monitorovať a vyhodnocovať. Naučia sa efektívne postupy tvorby finančných plánov i poznať dopad svojich investičných rozhodnutí na ekonomiku podniku.

 


Obsah seminára    • Základne pojmy procesu investovania. Základná otázka investovania. Kritériá pre hodnotenie investičných príležitostí. Základné pravidlo investovania.

  • Proces investovania. Rozhodovanie o kapitálovom investovaní. Úlohy a fázy investičného controllingu.

  • Projektové riadenie a investovanie. Projekt, kategórie a druhy projektov. Inovácie a inovačné rady. Postupy projektovania. Fázy životného cyklu projektu.

  • Efektívnosť investícií. Postup hodnotenia. Metódy a kritériá hodnotenia efektívnosti  investícií. Statistické metódy. Dynamické metódy. Analýza kritického bodu. Metóda porovnateľnej efektívnosti.

  • Finančné plánovanie v procese investovania. Plán investícií. Odpisový plán a oprávky.

  • Cash to cash v procese investovania. Proces investičného plánovania.

  • Moderné metódy rozhodovania v investičnom procese – fuzzy logika a investičný proces.

  • Rôzne príklady z praxe pre hodnotenie investičných zámerov.
 


   


Jednotlivé okruhy budú demonštrované na konkrétnych príkladoch, ktoré budú účastníci riešiť spolu s lektorom.

 


   


Študijný materiál:
 
  • Študijný materiál k problematike kurzu.
  • CD s aplikačnými programami k problematike.


Variabilný symbol:  


Cena: 180,- € vrátane 20% DPH ( 150,- € bez DPH )  


Cena: 5.422,68 Sk vrátane 20% DPH ( 4.518,90 bez DPH )       
Google AdSense
a
 
 
 
Registráciou získate prístup
k najnovším informáciám