Home Contact us Site Map  
Mentis Fotka
 
   

odrazkaAkadémia controllingu

  Online seminár :
odrazkaPersonálny controlling a HR manažment

Termín: 18.4.2024

 

Lektor: s dlhoročnou praxou

 

Miesto konania: online

 


Časový harmonogram: 8:30 - 9:00 prezentácia  

i

i9:00 - 16:00 seminár    


Cieľ vzdelávania:
Cieľom  seminára je poskytnúť personalistom, vrcholovým manažérom, ale aj manažérom a vedúcim pracovníkom na nižších stupňoch riadenia vybrané poznatky z oblasti personálneho controllingu. Na seminári sa účastníci oboznámia s perspektívou učenia sa rastu a rozvoja zamestnancov, možnosťami hodnotenia výkonnosti pracovníkov a s jeho prepojením na systém odmeňovania tak, aby ho mohli účastníci čo najlepšie uplatniť vo vlastnej organizácii. Významnú pomoc môže zohrať najmä u tých organizácií, ktoré zavádzajú strategický systém riadenia Balanced Scorecard, alebo hľadajú nové, jednoduchšie a účinnejšie spôsoby hodnotenia svojich pracovníkov.

 


Cieľová skupina:
Seminár je určený personalistom, riaditeľom, majiteľom, manažérom ale aj ostatným vedúcim pracovníkom v podnikateľskej ale aj nepodnikateľskej sfére.

 


Obsah / program prednášky:  


  • Hodnotenie v práci. Význam, účel a zámery hodnotenia. Zhodnotenie minulej výkonnosti a stanovenie výkonnosti budúcej. Určenie výcvikových potrieb. Výšky platu v hodnotení výkonnosti. Posúdenie budúceho potenciálu.

  • Tradičné metódy hodnotenia výkonnosti, ich klady a nedostatky, moderné prístupy k hodnoteniu – systém MBO. Prístupy založené na hodnotení výsledkov.

  • Hodnotiaci pohovor. Príprava, realizácia a vyhodnotenie hodnotiaceho pohovoru. Sledovanie a monitorovanie. Záznamy z hodnotiaceho pohovoru.

  • Hodnotiaci dotazník. Jeho návrh, spracovanie a vyhodnotenie dát. Príklady z praxe a ukážky rôznych systémov hodnotenia výkonnosti. Prepojenie dotazníkov na informačný systém pre hodnotenie výkonnosti.

  • Spracovanie a vyhodnocovanie údajov z dotazníkov. Spider grafy v hodnotení. Vyhodnocovanie dát cez kontingenčné tabuľky a hodnotiace formuláre.

  • Interpretácia a využitie výsledkov hodnotenia a výpočet odbornej úrovne organizácie a zamestnancov. Ukazovateľ spokojnosti zamestnancov.

  • Motivačné a stimulačné aspekty hodnotenia, návrhy rozvojových aktivít organizácia, ďalšie možnosti využitia výsledkov v praxi.

  • Hodnotenie výkonnosti zametnancov a odmeňovanie na báze ukazovateľa Economic Value Added. Motivačné aspekty a význam tohto ukazovateľa pre personálny controlling.

  • Ukážkové dokumenty z praxe a komplexná ukážka celého systému a procesu hodnotenia výkonnosti na príklade z praxe.
  • Implementácia systému hodnotenia do firmy - diskusia a konzultácie. Odborná pomoc pri zavedení. Seminár je dokumentovaný príkladmi z praxe.
 


Prínos:
Účastníci si rozšíria vedomosti v oblasti personálneho controllingu.

 


Ďalšie informácie:
Ako účastník online seminára získate CERTIFIKÁT o jeho absolvovaní, ktorý môžete využiť vo svojom CV v časti o doplnkovom odbornom vzdelávaní.

 


Študijný materkál:
Každý účastník dostane pracovné materiály autorsky spracované lektorom. Súčasťou pracovných materiálov je teoretický základ a praktické príklady na riešenie.

 


Variabilný symbol: 18042024

 


Cena: 240,- € vrátane 20% DPH ( 200,- € bez DPH )  
Google AdSense
a
 
 
 
Registráciou získate prístup
k najnovším informáciám