Home Contact us Site Map  
Mentis Fotka
 
   

odrazkaAkadémia controllingu

   
odrazkaOperatívny a procesný controlling
odrazkaa riadenie nákladov vo firme

Termín: 3.10.2024

 

Lektor: špecialista z praxe

 

Miesto konania: Online

 


Časový harmonogram: 8:50 - 9:00 registrácia  

i

i9:00 - 10:30 seminár    

i

i10:30 - 10:45 prestávka    

i

i10:45 - 12:00 seminár    

i

i12:00 - 12:45 obed    

i

i12:45 - 14:20 seminár    

i

i14:20 - 15:00 diskusia    


Cieľ vzdelávania:
Cieľom seminára je poskytnúť účastníkom vzdelávania pohľad na integrované operatívne podnikové plánovanie, priebežné zásobovanie manažmentu relevantnými informáciami pre riadenie a projektový controlling patria ku kľúčovým úlohám manažérov a controllérov. Moderné koncepty a ich praktické prevedenie do dennej práce controlléra sú ťažiskom tohto seminára

 


Cieľová skupina:
Seminár je určený predovšetkým pre manažérov, controllérov, odborníkov v oblasti financií a účtovníctva, líniových manažérov s controllingovými úlohami, expertov všetkých odborov, ktorí sa chcú rozvíjať smerom controlling.

Seminár je možné organizovať aj pre uzavretú skupinu (termín, miesto a obsah je možné dohodnúť podľa požiadavky záujemcu.

 


Obsah / program prednášky:  


 • Kľúčové faktory hospodárskeho výsledku podniku.
 • Plánovanie a kalkulácie. Hlavné kalkulačné metódy a ktoré z nich je kedy vhodné použiť.
 • Operatívne plánovanie a rozpočtovanie.
 • Krátkodobé plánovanie podniku.
 • Rozpočet výkonov. Finančný plán. Plánová súvaha.
 • Performance Management - od Return on Investment k Economic Value Added.
 • Praktický príklad - Operatívne podnikové plánovanie.
 • Rozpočtová výsledovka.
 • Výkaz cash flow.
 • Krátkodobý finančný plán.
 • Analýza bodu zvratu.
 • ROI.
 • Ako zaviesť procesný controlling a ako vytvoriť ekonomicko – procesný model.
 • Jednotlivé okruhy budú demonštrované na konkrétnych príkladoch, ktoré budú účastníci riešiť spolu s lektorom.
 • nákladový controlling; jeho úloha v  riadení podniku, transformácia nákladov na fixné a  variabilné, krycí príspevok I až IV, väzby na EBIT, EBT a  NOPAT. EBITDA a jeho tvorba
 • metódy kalkulácií a  ich väzba na nákladový controlling, manažérke kalkulácie a manažérske výsledovky na úrovni stredísk a podniku
 


Študijný materiál:
Každý účastník dostane pracovné materiály autorsky spracované lektorom. Súčasťou pracovných materiálov je teoretický základ a praktické príklady na riešenie.

 


Variabilný symbol: 3102024  


Cena: 240,- € vrátane 20% DPH ( 200,- € bez DPH )  
Google AdSense
a
 
 
 
Registráciou získate prístup
k najnovším informáciám