Home Contact us Site Map  
Mentis Fotka
 
   

odrazkaEkonomika manažéra

   
odrazkaOceňovanie majetku a záväzkov firmy

Termín: podľa dohody

 

Lektor: s dlhoročnými skúsenosťami z praxe

 

Miesto konania: podľa dohody

 


Časový harmonogram: 8:30 - 9:00 prezentácia  

i

i9:00 - 16:00 kurz    


Vedúci pracovníci a manažéri mnohých firiem disponujú v súčasnosti odborným technickým vzdelaním na veľmi vysokej úrovni, ale nie vždy pociťujú istotu v oblasti manažérskych zručností, financií a ekonomických vedomostí. Seminár "Oceňovanie majetku a záväzkov firmy" Vám umožní v krátkej dobe načerpať a významne prehĺbiť vedomosti ako riadiť hodnotu podniku.

 


Cieľ vzdelávania:
Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov so základmi hodnotového oceňovania podniku a naučiť ich niektoré praktické metódy ohodnocovania majetku firmy formou riešenia praktických príkladov.

 


Cieľová skupina:
Kurz je určený predovšetkým majiteľom, vedúcim pracovníkom firiem a odbornej verejnosti, ktorá sa zaujíma o teóriu a prax ohodnocovania majetku firiem.

 


Obsah / program prednášky:  


 • Úvod – súčasné svetové trendy v rozvoji firmy; dynamika svetového vývoja nehnuteľností, súčasná slovenská legislatíva, ktorá sa zaoberá ohodnocovaním majetku firiem.

 • Investičný proces podniku; vzťahy daňových a účtovných odpisov; vplyv inflácie na investičné rozhodovanie; vplyv odpisov na investovanie a  daňové zaťaženie; reštrukturalizácia a reinžiniering spoločnosti.

 • Metódy stanovenia všeobecnej hodnoty podniku:
   • Majetková a likvidačná metóda – budovy, pozemky, stroje a zariadenia, zásoby, pohľadávky; komplexný príklad.
   • Podnikateľská metóda – výpočet úrokovej miery, výpočet trvalo udržateľnej miery rastu, stanovenie nákladov spojených s využitím požičaného kapitálu, výpočet vlastného kapitálu a beta koeficientu, stanovenie trvalo odčerpateľných zdrojov; komplexný príklad.
   • Stanovenie všeobecnej hodnoty nehmotného majetku – ochranná známka, know-how
   • Kombinovaná metóda – stanovenie váh.
 


Študijný materiál:
Každý účastník dostane pracovné materiály autorsky spracované lektorom.
 


Organizačné:
Kurz je plánovaný ako jednodňové školenie s praktickými tréningami zameranými na rozvoj špeciálnych manažérskych zručností v oblasti investovania. Môže byť organizovaný ako otvorený kurz, alebo uzatvorený kurz v konkrétnej firme, pričom sa téma viac prispôsobí skutočnej potrebe firmy.
 


Variabilný symbol:  


Cena: dohodou  


Cena:       

 

Google AdSense
a
 
 
 
Registráciou získate prístup
k najnovším informáciám