Home Contact us Site Map  
Mentis Fotka
 

Obchodné podmienky a ochrana údajov:

Platobné a dodacie podmienky:

 • Prihláška na seminár/kurz Vám po zaslaní bude potvrdená. Na seminár/kurz budete zaradený v poradí, v ktorom bude Vaša prihláška doručená. Odborný seminár/kurz sa uskutoční iba v prípade, že sa naň prihlási dostatočný počet účastníkov. V prípade prekročenia kapacity seminára/kurzu alebo nedostatočného počtu prihlásených Vám ponúkneme náhradný termín alebo seminár/kurz, príp. zrušenie prihlášky.
 • Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania seminára/kurzu. Prihlášky po tomto termíne konzultujte prosím telefonicky.
 • Prijatie prihlášky Vám bude potvrdené e-mailom.
 • 7 dní pred konaním seminára/kurzu Vám bude zaslaná POZVÁNKA NA SEMINÁR/KURZ s bližšími informáciami o mieste a termíne konania seminára/kurzu spolu so zálohovou faktúrou. Platbu prosím realizujte pod variabilným symbolom uvedeným na zálohovej faktúre. Daňový doklad Vám dostanete na semináre/kurze alebo vám bude zaslaný po školení.
 • Účastník seminára/kurzu je povinný uhradiť poplatok vyčíslený na zálohovej faktúre, tak aby sa mohol preukázať pri vstupe na seminár/kurz potvrdením o úhrade poplatku.
 • Vstup účastníka na seminár/kurz je teda podmienený zrealizovaním platby poplatku.
 • Poplatok je po odkonzultovaní s pracovníkom spoločnosti MENTIS s.r.o. možné uhradiť aj v hotovosti na mieste konania seminára/kurzu.
 • Cena seminára/kurzu zahŕňa občerstvenie počas seminára/kurzu, obed a materiály (písacie potreby).
 • Spoločnosť MENTIS s.r.o. si vyhradzuje právo na prípadnú zmenu prednášajúceho, termínu, miesta konania alebo zrušenia seminára/kurzu. O všetkých zmenách Vás budeme informovať písomne, telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu.
 • Účastník odborného seminára/kurzu berie na vedomie, že na seminári/kurze je zakázané zaznamenávanie akýchkoľvek obrazových alebo zvukovo - obrazových záznamov a zaväzuje sa tento zákaz rešpektovať.

Ochrana údajov:

MENTIS s.r.o., Pečnianska 3, 851 01 Bratislava
IČO: 35 978 791  IČO DPH: SK 2022126744,  Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sro, vložka číslo: 39383/B
 (ďalej ako prevádzkovateľ)

Súhlas dotknutej osoby na spracovávanie osobných údajov
Zakliknutím dávam prevádzkovateľom súhlas podľa zákona č. 18/2018  Z. z. so spracovávaním svojich osobných údajov, ktoré boli získané na účel  evidencie požiadavky klienta, a to v rozsahu titul, meno, priezvisko, email ....,. Súhlas dotknutej osoby sa udeľuje aj na účel prípadného opakovaného oslovenia za účelom marketingovej propagácie, a to na dobu neurčitú, až do odvolania, alebo zániku spoločnosti. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať.

Prevádzkovatelia sú si vedomí toho, že uvedené osobné údaje boli poskytnuté na účel opakovaného kontaktu s dotknutou osobou, t. j. že osobné údaje nebude sprístupňovať tretej strane, tak ako to ustanovuje zákon č. 18/2018 Z. z.

Dotknutá osoba má v súlade s ustanovením zákona o ochrane osobných údajov právo na základe písomnej žiadosti vyžadovať od hociktorého prevádzkovateľa:

 1. potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
 2. vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme,
 3. vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého Prevádzkovatelia získali jej osobné údaje na spracúvanie,
 4. vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 5. opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 6. likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
 7. likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
 8. blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti.

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek požiadať hociktorého prevádzkovateľa o likvidáciu jej osobných údajov. Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu zlikviduje osobné údaje dotknutej osoby taktiež v prípade, ak pominul účel ich spracúvania alebo ak spracúvané osobné údaje nie sú správne alebo aktuálne. 
V prípade odvolania súhlasu sa prevádzkovateľ zaväzuje v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. vrátiť všetky oficiálne doklady dotknutej osobe, ak o to dotknutá osoba požiada. Ďalej sa zaväzuje, že v zmysle ustanovenia zákona č. 18/2018 Z. z. zlikviduje osobné údaje dotknutej osoby po uplynutí stanovenej doby ak neurčuje iný zákon inak.
Dotknutá osoba bude využívať ako prihlasovacie meno do systému vyššie uvedenú e-mailovú adresu. Na túto e-mailovú adresu bude smerovaná aj všetka elektronická komunikácia medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou. Pri zmene e-mailovej adresy je dotknutá osoba povinná bezodkladne ohlásiť zmenu prevádzkovateľovi.

Prenos do tretích štátov nie je plánovaný.
Táto webová stránka využíva Google Analytics, webovú analytickú službu poskytovanú spoločnosťou Google, Inc. ( " Google " ). Služba pracuje s tzv " cookies ", krátkymi textovými súbory, ktoré sa ukladajú v počítači užívateľa a pomáhajú webovej stránke analyzovať ako ju návštevník využíva. Informácie generované prostredníctvom cookie o vašej návšteve webovej stránky ( vrátane vašej IP adresy ) budú prenesené a uložené v serveroch Googlu v Spojených štátoch. Google ich použije pre vyhodnotenie návštevy webovej stránky pri vytváraní správy o jej aktivite, ktorá je určená jej prevádzkovateľovi, prípadne pre ďalšie služby týkajúce sa aktivity stránky a využitie internetu. Google môže tieto informácie odovzdať tretím stranám v prípade, keď mu to ukladá zákon, alebo kedy spomínané tretej strany vykonávajú spracovanie týchto informácií pre neho. Google nebude dávať do súvislosti vašu IP adresu so žiadnymi ďalšími údajmi, ktoré sú na jeho serveroch uložené. Používanie cookies môžete zmenou úrovne zabezpečenia vo svojom internetovom prehliadači zakázať, musíte si však uvedomiť, že v tom prípade vám pravdepodobne nebudú k dispozícii všetky funkcie tejto webovej stránky. Prístupom na túto webovú stránku vyjadrujete súhlas so spracovaním vašich osobných údajov spoločnosťou Google spôsobom a na účely uvedené vyššie.

Zákaznícky servis:
Na všetky otázky týkajúce sa seminárov/kurzov Vám radi odpovieme v pracovných dňoch od 8,00 do 17,00 na tel. čísle: 02 / 63 45 23 29 alebo 0904 / 683 636.
Vaše otázky, postrehy a pripomienky môžete zasielať na našu e-mailovú adresu: mentis@mentis.sk.
Poskytnuté údaje môžu byť použité k marketingovému výskumu a nadviazaniu obchodov pre existujúce i budúce produkty, prípadne služby a nebudú poskytnuté tretím osobám. Vaše dáta môžete nechať kedykoľvek zmeniť alebo vymazať.

 

 
Google AdSense
a
 
 
Registráciou získate prístup
k najnovším informáciám 
 

1BC

1SC