Home Contact us Site Map  
Mentis Fotka
 
   

odrazkaAkadémia controllingu

   
odrazkaModerný manažment a efektívne riadenie

Termín: 23.10.2024

 

Lektor: so skúsenosťami z praxe

 

Miesto konania: Online

 


Časový harmonogram: 8:50 - 9:00 registrácia  

i

i9:00 - 10:30 seminár    

i

i10:30 - 10:45 prestávka    

i

i10:45 - 12:00 seminár    

i

i12:00 - 12:45 obed    

i

i12:45 - 14:20 seminár    

i

i14:20 - 15:00 diskusia    


Cieľ vzdelávania:
Cieľom seminára je rozšíriť poznatky účastníkov z oblasti moderného manažmentu a nových poznatkov, ktoré zefektívňujú proces riadenia. Po jeho absolvovaní budú účastníci schopní posúdiť kvalitu riadenia firmy z pohľadu výkonnosti podniku, výkonnosti ľudských zdrojov, jej smerovania do budúcnosti a plnenia strategických cieľov. Naučia sa identifikovať a tvoriť kľúčové ukazovatele výkonnosti KPIs a budú vedieť nájsť ich silné a slabé stránky a využiť ich v procese riadenia. Budú schopní posúdiť kvalitu ľudských zdrojov, stanovených cieľov a ich vplyv na naplnenie vízie a úspešnosť do budúcnosti. Na príkladoch modelových situácií z praxe budú ukázané nedostatky v definovaní KPIs, kvalita personálneho obsadenia a stanovenie cieľov, plnenia indikátorov výkonnosti a postup ich inovácie v smere progresívnych organizačných štruktúr a metód riadenia.

 


Cieľová skupina:
Kurz je určený pre TOP manažment podnikov, controllérov, personalistov, manažérov a ostatných pracovníkov, ktorých zaujíma kvalita pracovníkov v organizácii a ich výkonnosť. Tiež je určený všetkým záujemcom, ktorí chcú poznať problematiku HR Scorecard a jeho použitiu v oblasti riadenia. Objasní vám aj ako urobiť personálny audit, nastaviť kľúčové ukazovatele zamestnancov v nadväznosti na ciele podniku.

Seminár je možné organizovať aj pre uzavretú skupinu (termín, miesto a obsah je možné dohodnúť podľa požiadavky záujemcu).

 


Profil absolventa:
Účastníci na konci kurzu budú vedieť:

 • rozumieť podstate moderného riadenia a jeho vzťahu k výkonnosti organizácie.
 • používať Balanced Scorecard a  HR controlling, chápať jeho obsah a implementovať ho do podniku.
 • plánovať a kontrolovať personálne zdroje, analyzovať ich kvalitu a výkonnosť.
 • stanovovať ciele a sledovať ich plnenie v nadväznosti na ciele v oblasti personálneho riadenia.
 • podstatu hodnotenia výkonnosti pracovníkov na báze kľúčových ukazovateľov výkonnosti.
 • posúdiť kvalitu organizačnej štruktúry a definovať potrebné zmeny z pohľadu HR.
 • vypracovať strategické plány pre perspektívu učenia sa rastu (zamestnanci)
 


Obsah / program prednášky:  


 • Manažment a jeho prvky v modernom riadení organizácie.
 • Manažmentu ľudských zdrojov pomocou HR controllingu.
 • Procesný manažment a procesná analýza v riadení ľudských zdrojov.
 • Personálny audit a práca s ľudskými zdrojmi.
 • Personálny controlling a náklady s tým spojené.
 • Plánovanie a optimalizácia personálnych nákladov.
 • Strategická mapa HR Scorecard a jej zostavenie.
 • HR Scorecard a väzby na Balanced Scorecard.
 • Zostavenie tabuľky HR Scorecard, tvorba KPI a úspory nákladov.
 


Prínos:  


Účastníci si rozšíria vedomosti v oblasti moderného riadenia, HR Scorecard, Balanced Scorecard a práce s ľudskými zdrojmi. Bližšie sa oboznámia s modernými postupmi v oblasti tvorby systémov na báze KPI s prepojením na HR a riadenia ziskovosti na báze krycích príspevkov s akcentom na ľudského zdroje.

 


Študijný materiál:
Študijný materiál k problematike seminára.
 


Variabilný symbol: 23102024  


Cena: 240,- € vrátane 20% DPH ( 200,- € bez DPH )  


Cena  
Google AdSense
a
 
 
 
Registráciou získate prístup
k najnovším informáciám