Home Contact us Site Map  
Mentis Fotka
 
   

odrazkaEkonomika manažéra

   
odrazkaManažérske financie
odrazkav riadení ekonomiky podniku

Termín: 28.10.2024

 

Lektor: špecialista z praxe

 

Miesto konania: Online

 


Časový harmonogram: 8:50 - 9:00 registrácia  

i

i9:00 - 10:30 seminár    

i

i10:30 - 10:45 prestávka    

i

i10:45 - 12:00 seminár    

i

i12:00 - 12:45 obed    

i

i12:45 - 14:20 seminár    

i

i14:20 - 15:00 diskusia    


Cieľ vzdelávania:
Posilniť vedomie manažérov o financiách a možnosti ich efektívneho využívania nielen v procese finančného riadenia ale aj na finančných trhoch.

Cieľová skupina:         

Controlléri, manažéri, ekonómovia, finančníci a ostatní pracovníci, ktorí je blízka problematika financií a ich použitia v manažérskej praxi.

Profil absolventa  

Účastníci na konci kurzu budú vedieť

 • Čo sú to základné ekonomické zákony trhovej ekonomiky;
 • Ako čítať základné účtovné výkazy;
 • Aké finančné analýzy sa najčastejšie používajú vo firme a aká je ich interpretácia;;
 • Ako sa hodnotí finančné zdravie firmy;
 


Obsah / program prednášky:  


Manažérske financie a ciele podniku:

 • Manažérske financie
 • Manažérske financie a úloha finančných manažérov
 • Ciele podniku, finančné ciele podniku a ich stanovovanie
 • Finančná analýza a finančné plánovanie

Manažérske financie, riziko a čas:

 • Finančné systémy a ich ekonomické úlohy
 • Podstata manažérskych financií
 • Časová hodnota peňazí a riziko
 • Výnosy, riziká a teória portfólia
 • Model oceňovania kapitálových aktív

Hodnota podniku:

 • Model y stanovenia hodnoty podniku
 • Metóda hodnotenia DFCF

Strategické dlhodobé investičné rozhodovanie:

 • Podstata kapitálového rozpočtovníctva
 • Investičných projekty v manažérskych financiách
 • Finančné riadenie v jednotlivých fázach investičného procesu
 • Investičný proces a vyhodnocovanie investícií
 • Hodnotenie verejne prospešných investičných projektov

Riadenie pracovného kapitálu:

 • Hotovostný cyklus
 • Pojem čistý pracovný kapitál
 • Jeho úloha
 • Optimálny objem pracovného kapitálu
 • Analýza potreby pracovného kapitálu

Riadenie pohľadávok:

 • Podnikateľské súvislosti
 • Výnosový cyklus
 • Riadenie pohľadávok
 • Dodávateľský úver
 • Platobné podmienky
 • Efektívnosť riadenia pohľadávok
 • Kredit manažment

Riadenie zásob:

 • Podstata riadenia zásob
 • Základné pojmy z riadenia zásob
 • Modely riadenia a optimalizácie zásob
 • Ďalšie problémy z oblasti riadenia zásob

Cash management:

 • Funkcia peňazí a základné pojmy
 • Podstata a ciele riadenia likvidity
 • Plánovanie likvidity
 • Krátkodobé financovanie
 • Potreba financovania
 • Nástroje financovania

Krátkodobé financovanie:

 • Potreba financovania
 • Nástroje financovania
 


odrazkaPrínos:  


 • Účastníci si zdokonalia a prehĺbia vedomosti v oblasti práce s financiami na manažérskej úrovni.
 


odrazkaPočet účastníkov v skupine:  


 • Optimálny počet pre skupinu je  10 – 15 účastníkov. Možnosť individuálneho poradenstva.
 


odrazka Formy a metódy:  


 • Prednáška s diskusiou, praktické a modelové cvičenia, testy, cvičenia, spätná väzba.
 


odrazka Ukončenie vzdelávacej aktivity:  


 • Všetci účastníci získajú po úspešnom absolvovaní certifikát potvrdzujúci účasť na seminári.
 


Študijný materiál:
Pracovný materiál spracovaný lektorom.
 


Variabilný symbol: 28102024  


Cena: 240,- € vrátane 20% DPH ( 200,- € bez DPH )  
Google AdSense
a
 
 
 
Registráciou získate prístup
k najnovším informáciám