Home Contact us Site Map  
Mentis Fotka
 
   

odrazkaIFRS / US GAAP

   
odrazkaKonsolidácia podľa IFRS a skupinový reporting

Termín:

 

Lektor:

 

Miesto konania:

 


Časový harmonogram: 8:30 - 9:00 prezentácia  

i

i9:00 - 16:00 kurz    


Cieľ vzdelávania:
Kurz je zamarený na princípy reportingu podnikov v skupine, ktoré vykazujú podľa IFRS a na následné zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky podľa IFRS.

 


Cieľová skupina:
Kurz je určený tak pre pracovníkov materských spoločností, ktoré zostavujú skupinovú konsolidovanú závierku, ako aj pre pracovníkov dcérskych (pridružených a pod.) podnikov, ktorí pripravujú pre svoju materskú spoločnosť konsolidačné podklady.

 


Obsah / program prednášky  


Dôraz bude kladený predovšetkým na IFRS 3 Podnikové kombinácie a na nadväzujúce konsolidačné štandardy - IAS 27 Konsolidovaná účtovná závierka a samostatná účtovná závierka investujúceho podniku, IAS 28 Vykazovanie investícií v pridružených podnikoch a IAS 31 Zahrnutie podielov v konzorciách do účtovnej závierky. S touto otázkou súvisia špeciálne časti ďalších štandardov, okrem iného IAS 21 Vplyv kurzových rozdielov, IAS 12 Dane z príjmov, IAS 38 Nehmotné aktíva, IAS 36 Zníženie hodnoty aktív a mnohé ďalšie.
  1. dcérske, pridružené a spoločné podniky z hľadiska IAS/IFRS
  2. začlenenie spoločnosti do skupiny podľa IFRS 3 Podnikové kombinácie
  3. konsolidačné metódy a technika konsolidácie podľa IAS 27, IAS 28, IAS 31
  4. konsolidačné tabuľky a Reporting Packages, ktoré vyplňujú dcérske spoločnosti
  5. skupinové pravidlá vykazovania podľa IAS/IFRS
  6. spoločnosti v skupine, ktoré sú určené k predaju; odložená daň; zahraničné spoločnosti v skupine, zaistenie čistej investície v cudzej mene
  7. príklady na zostavenie konsolidovanej závierky podľa IAS/IFRS
  8. príklady na konsolidáciu dcérskych, pridružených a spoločných podnikov

 


   


Jednotlivé okruhy budú demonštrované na konkrétnych príkladoch, ktoré budú účastníci riešiť spolu s lektorom.

 


   


Študijný materiál:
 
  • Študijný materiál k problematike kurzu.


Variabilný symbol:  


Cena: 504,- € vrátane 20% DPH ( 420,- € bez DPH )  


Cena: 15.183,50 Sk vrátane 20% DPH ( 12.652,92 Sk bez DPH )       

 

Google AdSense
a
 
 
 
Registráciou získate prístup
k najnovším informáciám