Home Contact us Site Map  
Mentis Fotka
 
   

odrazkaAkadémia controllingu

  Online seminár :
odrazkaKalkulácie a cenotvorba

Termín: 23.9.2024 alebo 24.10.2024 alebo 17.2.2025

 

Lektor: špecialista z praxe

 


Časový harmonogram: 8:50 - 9:00 registrácia  

i

i9:00 - 10:30 seminár    

i

i10:30 - 10:45 prestávka    

i

i10:45 - 12:00 seminár    

i

i12:00 - 12:45 obed    

i

i12:45 - 14:20 seminár    

i

i14:20 - 15:00 diskusia    

i

i15:00 - 15:30 konzultácie    


Cieľ vzdelávania:
Cieľom jednodňového školenia je objasniť a  prakticky ukázať fungovanie nákladového controllingu vo firme za účelom zlepšenia hospodárenia firmy a jeho prepojenie na kalkulácie a cenotvorbu. Určené je pre ekonómov, manažérov firmy, controllerov, marketingových pracovníkov, a pod.

 


Cieľová skupina:
Tento kurz je určený predovšetkým vedúcim pracovníkom a pracovníkom, ktorí majú pred sebou profesionálny postup, či už s technickým, alebo ekonomickým vzdelaním, ktorí potrebujú získať, alebo doplniť kvalifikáciu v oblasti podnikového riadenia a rozvinúť svoje manažérske vedomosti a zručnosti. Absolvovanie kurzu je dobrou investíciou pre vašu firmu i pre vašu profesionálnu kariéru.

Kurz je možné organizovať aj pre uzavretú skupinu (termín, miesto a obsah je možné dohodnúť podľa požiadavky záujemcu).

 


Profil absolventa:
Účastníci si rozšíria vedomosti v oblasti finančného plánovania a riadenia firmy a bližšie sa oboznámia s interpretáciami finančných ukazovateľov a ich využívaním v praxi.

 


Obsah / program prednášky:  


  • Vymedzenie pojmov nákladového controllingu a problematika nákladového manažmentu.
  • Produktívne a neproduktívne náklady, členenie nákladov.
  • Druhové členenie nákladov pre interné a externé potreby firmy.
  • Kalkulačné členenie nákladov pre účely cenotvorby, pre potreby plánovania a riadenia; (priame náklady a réžie).
  • Výkonové členenie nákladov pre potreby kapacitného plánovania firmy a pre rýchle rozhodovanie; (fixné a variabilné náklady, výpočet nulového bodu – bodu zvratu.
  • Procesne orientovaná organizácia a znižovanie nákladov.
  • Optimalizácia nákladov. Zero Based Budgeting (ZBB).
  • Hodnotová analýza v riadení nákladov.
  • Tvorba cien a kalkulácie UVN.
  • Tvorba cien na báze kalkulácie neúplných nákladov.
 


Prínos:
Účastníci si rozšíria vedomosti v oblasti nákladového controllingu a bližšie sa oboznámia s modernými postupmi v oblasti cenotvorby a vyhodnocovania efektivity cien a postavenia produktov s použitím metód a nástrojov controllingu.

 


Ďalšie informácie:
Ako účastník online seminára získate CERTIFIKÁT o jeho absolvovaní, ktorý môžete využiť vo svojom CV v časti o doplnkovom odbornom vzdelávaní.

 


Študijný materiál:
 
Študijný materiál k problematike kurzu.


Variabilný symbol: 23092024; 24102024; 17022025  


Cena: 240,- € vrátane 20% DPH ( 200,- € bez DPH )  
Google AdSense
a
 
 
 
Registráciou získate prístup
k najnovším informáciám