Home Contact us Site Map  
Mentis Fotka
 
   

odrazkaAkadémia controlling

   
odrazkaHotelový controlling

Termín: 12.7.2024 alebo 24.7.2024

 

Lektor: s dlhoročnou praxou

 

Miesto konania: Bratislava

 


Časový harmonogram: 8:30 - 9:00 prezentácia  

i

i9:00 - 15:30 seminár    


Cieľ vzdelávania:
Cieľom seminára je objasniť účastníkom podstatu hotelového controllingu, jeho obsah a využívanie v riadení hotelových zariadení. Na príkladoch z praxe je interpretovaná metodika tvorby controllingových systémov v hotelierstve, v oblasti finančného, nákladového a strategického controllingu. Osobitne sa pozornosť venuje nákladom hotelových zariadení až po úroveň kalkulácie produktov, ktoré hotel ponúka. V rámci seminára je analyzovaný aj  pohyb peňažných prostriedkov a možnosti jeho ovplyvňovania. Naučí Vás poznať podstatu finančného riadenia v hotelierstve prostredníctvom metodiky tvorby finančného plánu a cyklu Cash – To – Cash.

 


Cieľová skupina:
Kurz je určený pre podnikateľov, TOP manažment hotelových zariadení, controllérov, ekonómov, manažérov v hoteloch alebo iných turistických zariadeniach vrátane penziónov a všetkých záujemcov, ktorí chcú poznať problematiku controllingu v hotelierstve a jeho použitie v oblasti turizmu. Objasní vám aj ako urobiť dobrý finančný plán a rozpočet peňažných tokov na nasledujúci a ďalšie roky. Je vhodný aj pre manažérov pracujúcich v oblasti investícií a investovania do oblasti cestovného ruchu.

 


Profil absolventa:
Účastníci na konci kurzu budú vedieť:

 • tvoriť rozpočty, robiť analýzy nákladov a poznatkami ako ich efektívne ovplyvňovať.
 • podstatu finančného controllingu a finančného  riadenia a metódy ako ovplyvňovať ziskovosť,
 • plánovať a kontrolovať finančné toky v hotelových zariadeniach.
 • stanovovať finančné ciele a sledovať ich plnenie.
 • podstatu nákladového controllingu a využiť ho v procese riadenia.
 • vypracovať strategické a investičné plány pre rozvoj podniku a dopady svojich rozhodnutí na budúcnosť hotelového zariadenia.
 


Obsah / program prednášky:  


 • účtovná dokumentácia a analýza účtovných výkazov výkazu ziskov a strát a súvahy
 • finančné ciele podniku a finančná politika, likvidita, likvidnosť a jej riadenie.
 • tvorba zisku a možnosti jeho ovplyvňovania, plánovanie ziskovosti hotela
 • vzťah zisku a likvidity, vplyv kapitálovej štruktúry.
 • finančný plán hotela a jeho časti; časové dimenzie plánu; rozplánovanie aktivít.
 • rozpočty a strediskové hospodárenie, analýza nákladov a tvorba krycích príspevkov.
 • kalkulácie služieb v hotelových zariadeniach a ostatných typoch zariadení v turizme.
 • tvorba a hodnotenie kvality strategického plánu, Balanced Scorecard v hotelierstve.
 


Prínos:
Účastníci si rozšíria vedomosti v oblasti finančného, nákladového a strategického controllingu. Bližšie sa oboznámia s modernými postupmi v oblasti tvorby finančného riadenia, riadenia ziskovosti na báze krycích príspevkov a tvorby kľúčových ukazovateľov výkonnosti hotelových zariadení.

 


Študijný materiál:
Každý účastník dostane pracovné materiály autorsky spracované lektorom.

 


Variabilný symbol: 12072024 alebo 24072024  


Cena: 300,- € vrátane 20% DPH ( 250,- € bez DPH )  

 

Google AdSense
a
 
 
 
Registráciou získate prístup
k najnovším informáciám