Home Contact us Site Map  
Mentis Fotka
 
   

odrazkaAkadémia controllingu

   
odrazkaHodnotenie rozhodujúcich finančných ukazo-
odrazkavateľov a jeho využitie pri optimalizácii firmy

Termín: 25.7.2024

 

Lektor: špecialista z praxe

 

Miesto konania: Online

 


Časový harmonogram: 8:50 - 9:00 registrácia  

i

i9:00 - 10:30 seminár    

i

i10:30 - 10:45 prestávka    

i

i10:45 - 12:00 seminár    

i

i12:00 - 12:45 obed    

i

i12:45 - 14:20 seminár    

i

i14:20 - 15:00 diskusia    


Cieľ vzdelávania:
Oboznámiť účastníkov s  prístupmi k hodnoteniu vývoja ekonomických a finančných ukazovateľov firmy ako východiska pre reálne posúdenie ekonomickej pozície firmy, jej finančnej a kapitálovej stability a vnútorného potenciálu ekonomicky udržateľného rastu.

 


Cieľová skupina:
Odborný seminár je určený pre pracovníkov komerčných bánk, ktorí sa zaoberajú hodnotením bonity a úveruschopnosti  podnikateľského subjektu najmä z pohľadu predpokladaného vývoja správe poskytnutých úverov na základe vzťahov medzi vybranými ukazovateľmi.

 


Profil absolventa:
Účastníci na konci kurzu budú vedieť interpretovať finančné a ekonomické ukazovatele a cieľavedome ovplyvňovať výsledky tak, aby dosiahli postupne optimálne finannčé zdravie podniku a zvýšili jej konkurencieschopnosť.

 


Obsah / program prednášky:  


 • Charakteristika rozhodujúcich ukazovateľov, ktoré vyjadrujú mieru finančnej stability podnikateľského subjektu; Prístupy k hodnoteniu finančných a ekonomických ukazovateľov; Výber interpretovaných ukazovateľov významných pre rozhodovanie pri riadení firmy; Seminár je obohatený o poznatky vplyvu vývoja týchto ukazovateľov na finančnú stabilitu firiem na základe spracovania 13 ročných časových radov.

  Zameranie seminára

 • Interpretácia ukazovateľov, charakterizujúcich udržateľný rast firmy:
  • Parametre ovplyvňujúce udržateľný rast firmy; vplyv vývoja prevádzkovej a finančnej leverage na likviditu a solventnosť firmy.
  • Definovanie ukazovateľov o efektívnosti využitia vlastných zdrojov (Altmanov model, Diskriminačná funkcia.
  • Stručná charakteristika „prevodových mostíkov“ medzi súvahou a výkazom ziskov a strát (DuPont analýza).

 • Pracovný kapitál firmy
  • Ukazovatele poskytujúce informáciu o schopnosti firmy zabezpečiť reprodukciu jej prevádzkového cyklu a cash-flow.
  • Vývoj pracovného kapitálu ako faktora súčasnej a budúcej finančnej stability firmy.
  • Interpretácia ukazovateľov charakterizujúcich jednotlivé etapy možných finančných kríz.
 


Prínos:
Účastníci si rozšíria vedomosti v oblasti hodnotenia výkonnosti firmy a ovplyvňovania jej výsledkov. Bližšie sa oboznámia s modernými postupmi v oblasti tvorby finančných plánov a ich využitím v riadení.
 


Študijný materiál:
 
Študijný materiál k problematike kurzu.


Variabilný symbol: 25072024  


Cena: 240,- € vrátane 20% DPH ( 200,- € bez DPH )  
Google AdSense
a
 
 
 
Registráciou získate prístup
k najnovším informáciám