Home Contact us Site Map  
Mentis Fotka
 
   

odrazkaAkadémia controllingu

   
odrazkaExcel I - Dashboardy, grafy a makrá

Termín: 19.7.2024 alebo 16.12.2024

 

Lektor: špecialista z praxe

 

Miesto konania: Online

 


Časový harmonogram: 8:30 - 9:00 prezentácia  

i

i9:00 - 15:30 kurz    


Cieľ vzdelávania:
Oboznámiť a prakticky naučiť účastníkov vytvárať manažérske dashboardy v Exceli pre potreby manažmentu organizácie za účelom sledovanie dejov prebiehajúcich vo firme.

 


Cieľová skupina:
Controlléri, manažéri, ekonómovia, finančníci, marketingoví pracovníci, pracovníci v odbyte a ostatní pracovníci, ktorí využívajú vo svojej práci Excel a na jeho základe zostavujú reporty, správy či rôzne typy rozborov pre potreby riadenia firmy.

 


Profil absolventa:
Účastníci si rozšíria vedomosti z Excelu a postupy tvorby dashboardov a reportingov s podporou makier. Naučia sa vytvárať dynamicky pracujúce controllingové systémy.

 


Obsah / program prednášky:  


 • Excel a jeho možnosti pri vytváraní manažérskych dashboardov.

 • Vytvorenie zdrojov dát a ich prepojenia na manažérske dashboardy.

 • Vytváranie dynamických tabuliek prostredníctvom formulárov.

 • Aplikácia rôznych typov grafov do manažérskych dashboardov.
 • Tvorba jednoduchých makier.

 • Manažérske dashboardy založené na kontingenčných tabuľkách.
 • Začiatok práce s makrami v  Exceli. Vytvorenie jednoduchého makra.

 • Vytvorenie zdrojov dát a ich prepojenia na manažérske dashboardy.

 • Zmeny vlastností makra, vyplnenie vybranej oblasti hodnotami.

 • Otváranie súborov a doplňovanie stĺpcov cez makrá. Prepojenia databáz.

 • Objekty – ukladanie hodnôt premenných, zmena hodnôt vlastností objektov.

 • Objekty typu Range. Deklarácia premenných. Používanie Range v rôznych programových situáciách.

 • Grafy a ich programovanie prostredníctvom makier.

 • Riadenie toku vo VBA – cykly. Cyklus Do Loop Until, Do While Loopil, Do Loop While, While Wend, For Each Next, For Next, If Then Else End IF, Case End Select.
 • Makrá v kontingenčných tabuľkách
 • Grafické objekty a ch použitie v reportingu.
 • Jednotlivé okruhy budú demonštrované na konkrétnych príkladoch, ktoré budú účastníci riešiť spolu s lektorom
 


Prínos:
 

Účastníci si zdokonalia zručnosti pri práci s Excelom a naučia sa postupy využívané pri tvorbe profesionálnych dashboardov. Okrem zručností sa účastníci naučia efektívne využívať program Excel pri automatizácii rutinných prác. Ich práca sa stane rýchlejšia a mnoho krokov a postupov, ktoré vykonávali, bude za nich vykonávať makro. Priblížia sa svojimi schopnosťami k expertom v práci v Excei a objavia novú, zatiaľ pomerne málo používanú stránku Excelue.


Študijný materiál:
 

Každý účastník dostane pracovné materiály autorsky spracované lektorom. Súčasťou pracovných materiálov je teoretický základ a praktické príklady na riešenie.


Variabilný symbol: 19072024 akebo 16122024  


Cena: 240,- € vrátane 20% DPH ( 200,- € bez DPH )  

 

Google AdSense
a
 
 
 
Registráciou získate prístup
k najnovším informáciám