Home Contact us Site Map  
Mentis Fotka
 
   

odrazkaAkadémia controllingu

   
odrazkaEkonomika pre nefinančných manažérov odrazka
odrazka(Veci, ktoré by mal vedieť každý manažér)

Termín:

 

Lektor: špecialista z praxe

 

Miesto konania: Bratislava, Slovensko

 


Časový harmonogram: 8:30 - 9:00 prezentácia  

i

i9:00 - 16:30 kurz    


Cieľ vzdelávania:
Cieľom seminára je, aby účastníci získali poznatky ako využívať ekonomické informácie v praxi, orientovali sa v účtovných výkazoch – Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Výkaz cash-flow – a poznali vzájomné väzby medzi finančnými výkazmi. Rozhodujúcim cieľom seminára je poskytnúť účastníkom zrozumiteľnú metódu tvorby pomerových ukazovateľov, ktoré im poskytnú reálnu informáciu o finančnej pozícii firmy.

 


Cieľová skupina:
Seminár je určený začínajúcim pracovníkom, resp. pracovníkom s krátkodobou odbornou praxou - finančným analytikom  a podnikateľom, ktorí sa zaoberajú posudzovaním zdravia firmy, monitorovaním ukazovateľov a ich využívaním pri riadení firmy.

Seminár je možné organizovať aj pre uzavretú skupinu (termín, miesto a obsah je možné dohodnúť podľa požiadavky záujemcu.

 


Obsah / program prednášky:  


 • Podstata podnikania:
  • Ciele firmy – stratégia,
  • Maximalizácia zisku a jeho trhovej hodnoty
  • Životný cyklus firmy
  • Prevádzkový cyklus
 • Podnikateľský zámer:
  • Zjednodušená stratégia firmy
  • Cenová politika

 • Účtovné výkazy - základné zdroje informácií o reálnej pozícii firmy:
  • Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Výkaz cash-flow
  • Logické väzby medzi účtovnými výkazmi

 • Finančná analýza a základné princípy posudzovania finančných ukazovateľov:
  • Metódy hodnotenia ekonomickej efektívnosti
  • Sústava finančných ukazovateľov - ukazovatele likvidity, ukazovatele aktivity, ukazovatele rentability, ukazovatele zadlženosti a ich interpretácia
  • Prístupy k hodnoteniu vývoja vybraných ukazovateľov
 • Finančná pozícia firmy:
  • Analýza ukazovateľov, ktoré charakterizujú finančnú pozíciu firmy
  • Predpoklady rastu, stagnácie, rizika zvýšenia neudržateľnej finančnej  závislosti, ohrozenia kapitálovej stability, straty likvidity a solventnosti

 • Riešenie a ekonomická interpretácia prípadovej štúdie:
  • Silné a slabé stránky ekonomického vývoja firmy (SWOT analýza)
  • Hodnotenie bonity firmy
  • Identifikácia možných rizikových faktorov zníženia finančnej stability firmy
 


Prínos:
Účastníci si rozšíria vedomosti v oblasti podnikového controllingu a bližšie sa oboznámia s modernými postupmi v oblasti tvorby, riadenia a vyhodnocovaním s použitím metód a  nástrojov controllingu.

 


Študijný materiál:
 
Každý účastník dostane pracovné materiály autorsky spracované lektorom. Súčasťou pracovných materiálov je teoretický základ a praktické príklady na riešenie.


Variabilný symbol:  


Cena: 240,- € vrátane 20% DPH ( 200,- € bez DPH )  
Google AdSense
a
 
 
 
Registráciou získate prístup
k najnovším informáciám