Home Contact us Site Map  
Mentis Fotka
 
   

odrazkaAkadémia controllingu

  Online seminár :
odrazkaEkonomika pre neekonómov

Termín: 19.4.2024

 

Lektor: špecialista z praxe

 

Miesto konania: Online

 


Časový harmonogram: 8:50 - 9:00 registrácia  

i

i9:00 - 10:30 seminár    

i

i10:30 - 10:45 prestávka    

i

i10:45 - 12:00 seminár    

i

i12:00 - 12:45 obed    

i

i12:45 - 14:20 seminár    

i

i14:20 - 15:00 diskusia    

i

i15:00 - 15:30 konzultácie    


Cieľ vzdelávania:
Cieľom kurzu je rozšíriť poznatky účastníkov z oblasti z oblasti hospodárenia a stavu ekonomiky firmy. Po jeho absolvovaní budú účastníci schopní posúdiť efektívnosť vynakladania nákladov a tvorbu jeho výnosov, najmä tržieb. Na príkladoch modelových firiem z praxe budú ukázané možnosti analyzovania ekonomiky firmy a ovplyvňovanie jej budúceho vývoja.

 


Cieľová skupina:
Top manažéri a majitelia firiem, manažéri na rôznych stupňoch riadenia, plánovači, pracovníci ekonomických a neekonomicky zameraných oddelení, právnici, ako aj všetci ostatní riadiaci pracovníci, ktorý sa chcú viac dozvedieť o ekonomickom stave firmy a jeho ovplyvňovaní. Zároveň je odporúčaný všetkým pracovníkom, ktorí sa podieľajú na tvorbe rozpočtov, hospodárení organizácie a ostatným záujemcom z praxe, ktorých zaujíma táto problematika.

Seminár je možné organizovať aj pre uzavretú skupinu (termín, miesto a obsah je možné dohodnúť podľa požiadavky záujemcu).

 


Obsah / program prednášky:
  • Základné pojmy z oblasti ekonomiky a financií, finančná politika a finančné ciele podniku, finančné rozhodovanie, financovanie podniku.
  • Účtovníctvo a jeho vzťah k riadeniu, účtovná osnova, triedenie a interpretácia účtov, na čo by si mal dať  manažér pri tvorbe a analýze účtovnej osnovy, zákl. účtovné kategórie,  stredisková a procesná štruktúra a ich potreba v riadení.
  • Nástroje manažmentu vo vzťahu k účtovníctvu, výkaz ziskov a strát – výnosy, náklady, zisk bilančná analýza, súvaha – majetok a kapitál, ich vzťah a závislosti, cash flow – tvorba a interpretácia údajov výkazu, časová hodnota peňazí.
  • Finančné ukazovatele a interpretácia výsledkov, finančná analýza a jej ukazovatele, optimálne hodnoty, ako správne interpretovať výsledky, analýza a riadenie nákladov a výnosov, analýza ziskovosti firmy a závery pre riadenie, analýza cash flow a možnosti jeho ovplyvňovania, analýza pracovného kapitálu, jeho tvorba a užitie.
  • Finančné plánovanie ako dôležitý nástroj finančného riadenia.
  • Rozpočty a  rozpočtovníctvo, rozpočtovanie strediskové a manažérske, tvorba rozpočtov zo strany manažérov, interpretácia výsledkov rozpočtu.
  • Moderné ekonomika – riadenie výkonnosti podniku, tvorba modelu riadenia výkonnosti podniku, procesné a strategické riadenie nákladov a optimalizácia ekonomiky.
 


Prínos:
 

Účastníci sa naučia porozumieť ekonomike podniku a vedieť ju ovplyvňovať, zdokonalia si vedomosti z oblasti riadenia nákladov, ich používania a interpretácie výsledkov hospodárenia s možnosťami využitia v praxi.


Ďalšie informácie:
Ako účastník online seminára získate CERTIFIKÁT o jeho absolvovaní, ktorý môžete využiť vo svojom CV v časti o doplnkovom odbornom vzdelávaní.

 


Študijný materiál:  


Každý účastník dostane pracovné materiály autorsky spracované lektorom. Súčasťou pracovných materiálov je teoretický základ a praktické príklady na riešenie.

 


Variabilný symbol: 19042024  


Cena: 240,- € vrátane 20% DPH ( 200,- € bez DPH )  

 

Google AdSense
a
 
 
 
Registráciou získate prístup
k najnovším informáciám