Home Contact us Site Map  
Mentis Fotka
 
   

odrazkaAkadémia controllingu

   
odrazkaModerná ekonomika pre manažérov
odrazka(Veci, ktoré by mal vedieť každý manažér)

Termín: 14.2.2025

 

Lektor: špecialista z praxe

 

Miesto konania: Online

 


Časový harmonogram: 8:50 - 9:00 registrácia  

i

i9:00 - 10:30 seminár    

i

i10:30 - 10:45 prestávka    

i

i10:45 - 12:00 seminár    

i

i12:00 - 12:45 obed    

i

i12:45 - 14:20 seminár    

i

i14:20 - 15:00 diskusia    


Cieľ vzdelávania:
Cieľom seminára je, aby účastníci získali poznatky ako využívať ekonomické informácie v praxi, orientovali sa v účtovných výkazoch – Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Výkaz cash-flow – a poznali vzájomné väzby medzi finančnými výkazmi. Rozhodujúcim cieľom seminára je poskytnúť účastníkom zrozumiteľnú metódu tvorby pomerových ukazovateľov, ktoré im poskytnú reálnu informáciu o finančnej pozícii firmy.

 


Cieľová skupina:
Seminár je určený začínajúcim pracovníkom, resp. pracovníkom s krátkodobou odbornou praxou - finančným analytikom  a podnikateľom, ktorí sa zaoberajú posudzovaním zdravia firmy, monitorovaním ukazovateľov a ich využívaním pri riadení firmy.

Seminár je možné organizovať aj pre uzavretú skupinu (termín, miesto a obsah je možné dohodnúť podľa požiadavky záujemcu).

 


Obsah / program prednášky:   • Podstata podnikania:
  • Ciele firmy – stratégia, maximalizácia zisku a jeho trhovej hodnoty
  • Životný cyklus firmy
  • Prevádzkový cyklus
  • Podnikateľský zámer – zjednodušená stratégia firmy
  • Cenová politika - techniky určenia cien a typy cien

 • Účtovné výkazy - základné zdroje informácií o reálnej pozícii firmy:
  • Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Výkaz cash-flow
  • Logické väzby medzi účtovnými výkazmi

 • Finančná analýza a základné princípy posudzovania finančných ukazovateľov:
  • Metódy hodnotenia ekonomickej efektívnosti
  • Sústava finančných ukazovateľov - ukazovatele likvidity, ukazovatele aktivity, ukazovatele rentability, ukazovatele zadlženosti a ich interpretácia
  • Prístupy k hodnoteniu vývoja vybraných ukazovateľov
  • Prístupy k hodnoteniu vývoja vybraných ukazovateľov pre rozhodovanie o ekonomickom a finančnom riadení firmy
 • Finančná pozícia firmy:
  • Analýza ukazovateľov, ktoré charakterizujú finančnú pozíciu firmy
  • Predpoklady rastu, stagnácie, rizika zvýšenia neudržateľnej finančnej  závislosti, ohrozenia kapitálovej stability, straty likvidity a solventnosti

 • Riešenie a ekonomická interpretácia prípadovej štúdie:
  • Silné a slabé stránky ekonomického vývoja firmy (SWOT analýza)
  • Hodnotenie bonity firmy
  • Identifikácia možných rizikových faktorov zníženia finančnej stability firmy
 


   


Študijný materiál:
 
Študijný materiál k problematike kurzu.


Variabilný symbol: 14022025  


Cena: 240,- € vrátane 20% DPH ( 200,- € bez DPH )  
     
Google AdSense
a
 
 
 
Registráciou získate prístup
k najnovším informáciám