Home Contact us Site Map  
Mentis Fotka
 
   

odrazkaAkadémia controllingu

   
odrazkaEkonomika a finančné riadenie
odrazkapre neekonómov

Termín: 22.7.2024

 

Lektor: špecialista z praxe

 

Miesto konania: Online - priamy prenos

 

iČasový harmonogram

i 9:00 - 12:00 h seminár  

i

i12:40 - 15:00 h seminár  


Cieľ vzdelávania:
Cieľom seminára je rozšíriť poznatky účastníkov z oblasti z oblasti hospodárenia a stavu ekonomiky a finančného riadenia firmy. Po jeho absolvovaní budú účastníci schopní posúdiť efektívnosť vynakladania nákladov a tvorbu jeho výnosov, najmä tržieb. Na príkladoch modelových firiem z praxe budú ukázané možnosti analyzovania ekonomiky firmy a ovplyvňovanie jej budúceho vývoja.

 


Cieľová skupina:
Top manažéri a majitelia firiem, manažéri na rôznych stupňoch riadenia, plánovači, pracovníci ekonomických a neekonomicky zameraných oddelení, právnici, ako aj všetci ostatní riadiaci pracovníci, ktorý sa chcú viac dozvedieť o ekonomickom stave firmy a jeho ovplyvňovaní.

 


Obsah / program prednášky:  


  • Základné pojmy z oblasti ekonomiky a finančného riadenia, finančná politika a finančné ciele podniku, finančné rozhodovanie, financovanie podniku.
  • Účtovníctvo a jeho vzťah k riadeniu, triedenie a interpretácia účtov, na čo si dať pozor pri tvorbe a analýze účtovnej osnovy,  stredisková a procesná štruktúra a ich potreba v riadení.
  • Nástroje manažmentu vo vzťahu k účtovníctvu, výkaz ziskov a strát – výnosy, náklady, zisk bilančná analýza, súvaha – majetok a kapitál, ich vzťah a závislosti, cash flow – tvorba a interpretácia údajov výkazu, časová hodnota peňazí..
  • Finančné ukazovatele a interpretácia výsledkov, finančná analýza a jej ukazovatele,  interpretácia výsledkov, analýza a riadenie nákladov, výnosov a ziskovosti firmy, závery pre riadenie, analýza cash flow a možnosti jeho ovplyvňovania, analýza pracovného kapitálu.
  • Finančné plánovanie ako dôležitý nástroj finančného riadenia.
  • Rozpočty a rozpočtovníctvo, rozpočtovanie strediskové a manažérske, tvorba rozpočtov zo strany manažérov, interpretácia výsledkov rozpočtu.
  • Moderné ekonomika – riadenie výkonnosti podniku, tvorba modelu riadenia výkonnosti podniku, procesné a strategické riadenie nákladov a optimalizácia ekonomiky.
 


Prínos:
Účastníci sa naučia porozumieť ekonomike podniku a vedieť ju ovplyvňovať, zdokonalia si vedomosti z oblasti riadenia nákladov, ich používania a interpretácie výsledkov hospodárenia s možnosťami využitia v praxi.

 


Študijný materiál:
Každý účastník dostane pracovné materiály autorsky spracované lektorom.

 


Variabilný symbol: 22072024  


Cena: 240,- € vrátane 20% DPH ( 200,- € bez DPH )  
Google AdSense
a
 
 
 
Registráciou získate prístup
k najnovším informáciám