Home Contact us Site Map  
Mentis Fotka
 
   

odrazkaAkadémia controllingu

   
odrazkaEkonomika a riadenie výkonnosti firmy

Termín: 23.8.2024

 

Lektor: špecialista z praxe

 

Miesto konania: Bratislava, Slovensko

 


Časový harmonogram: 8:30 - 9:00 prezentácia  

i

i9:00 - 16:30 kurz    


Cieľ vzdelávania:
Cieľom seminára je poskytnúť účastníkom celkový a prehľadný výklad z oblasti ekonomiky a riadenia výkonnosti firmy.

 


Cieľová skupina:
Seminár je určený finančným analytikom, manažérom na strednom a vrcholovom stupni riadenia, ktorí sa podieľajú na riadení firmy - na zabezpečovaní jej finančnej a kapitálovej stability firmy a vykonávajú strategické ekonomické rozhodnutia.

Seminár je možné organizovať aj pre uzavretú skupinu (termín, miesto a obsah je možné dohodnúť podľa požiadavky záujemcu).

 


Obsah / program prednášky:   • Podnikanie v trhovej ekonomike:
  • Faktory vplývajúce na činnosť firmy
  • Ciele firmy – stratégia, maximalizácia zisku a jeho trhovej hodnoty
  • Životný cyklus firmy

 • Účtovníctvo -  nástroj ekonomických informácií:
  • Účtovné výkazy – ich analýza a využitie v praxi
  • Čítanie účtovných výkazov a väzby medzi nimi

 • Finančná analýza – nástroj rozhodovacieho procesu:
  • Základné ekonomické kategórie – zisk, tržby a ich význam pre riadenie firmy
  • Prevádzkový cyklus
  • Ekonomické ukazovatele (ukazovatele likvidity, aktivity, rentability, zadlženosti) a ich interpretácia
  • Analýza pracovného kapitálu , Výkazu ziskov a strát a Výkazu peňažných tokov
  • Ukazovatele efektívnosti využitia vlastných zdrojov (Altmanov model, diskriminačná funkcia)
  • Analýza a riadenie nákladov firmy
  • SWOT analýza firmy
 • Controlling a finančné plánovanie:
  • Controlling ako nástroj efektívneho riadenia nákladovosti firmy
  • Finančné plánovanie – proces tvorby plánu a proces spracovania informácií

 • Balanced Scorecard (BSC) – systém merania výkonnosti firmy:
  • Charakteristika BSC
  • Využitie BSC
  • Ukazovatele systému BSC
 


Študijný materiál:
 
Študijný materiál k problematike kurzu.


Variabilný symbol: 23082024  


Cena: 240,- € vrátane 20% DPH ( 200,- € bez DPH )  

 

Google AdSense
a
 
 
 
Registráciou získate prístup
k najnovším informáciám