Home Contact us Site Map  
Mentis Fotka
 
   

odrazkaAkadémia controllingu

  Online seminár :
odrazkaCost & Benefits analysis & CVA analýza

Termín: 19.9.2024

 

Lektor: so skúsenosťami z praxe

 

Miesto konania: Online

 


Časový harmonogram: 8:50 - 9:00 registrácia  

i

i9:00 - 10:30 seminár    

i

i10:30 - 10:45 prestávka    

i

i10:45 - 12:00 seminár    

i

i12:00 - 12:45 obed    

i

i12:45 - 14:20 seminár    

i

i14:20 - 15:00 diskusia    


Cieľ vzdelávania:
Cieľom školenia je oboznámiť účastníkov s riadením a kontrolou projektov a naučiť ich využívať znalosti z oblasti riadenia a kontroly projektov a projektovej činnosti v organizácií.

 


Cieľová skupina:
Seminár je určený manažérom firiem, projektovým manažérom, ekonómom, controllérom a všetkým záujemcov, ktorých sa projektové riadenia a tvorba projektov bezprostredne dotýka.

 


Obsah / program prednášky:  


 • definícia projektu,
 • ciele a plánovanie projektu,
 • tvorba rozpočtu,
 • zostavenie prvotnej kalkulácie,
 • predbežné prepočty,
 • vecný a časový harmonogram,
 • riadenie projektu,
 • kontrola plnenia,
 • riadenie zmien,
 • projektový reporting,
 • CVA analýza – popis metódy a výpočty pre rôzne projekty,
 • finančná CBA,
 • určenie nákladov projektu,
 • dĺžka trvania,
 • výpočet výnosov,
 • zdroje financovania,
 • cash flow, diskontná sadzba,
 • výpočet NPV a IRR,
 • ekonomická CBA,
 • finančné plánovanie v CBA,
 • kritéria a postupy hodnotenia projektov – metodika,
 • kľúčové faktory projektu,
 • riziká a nedostatky hodnotení.

 

 


Prínos:
Účastníci si rozšíria vedomosti v oblasti projektového controllingu a bližšie sa oboznámia s modernými postupmi v oblasti tvorby, riadenia a vyhodnocovanie ekonomickej efektívnosti projektov.

 


Študijný materiál:
Každý účastník dostane pracovné materiály autorsky spracované lektorom. Súčasťou pracovných materiálov je teoretický základ a praktické príklady na riešenie.

 


Ďalšie informácie:
Ako účastník online seminára získate CERTIFIKÁT o jeho absolvovaní, ktorý môžete využiť vo svojom CV v časti o doplnkovom odbornom vzdelávaní.

 


Variabilný symbol: 19092024  


Cena: 240,- € vrátane 20% DPH ( 200,- € bez DPH )  
Google AdSense
a
 
 
 
Registráciou získate prístup
k najnovším informáciám