Home Contact us Site Map  
Mentis Fotka
 
   

odrazkaAkadémia controllingu

  Online seminár :
odrazkaControllingový systém EIS - Finančný
odrazkacontrolling

Termín: 13.11.2024 alebo 9.12.2024

 

Lektor: špecialista z praxe

 

Miesto konania: Online

 


Časový harmonogram: 8:50 - 9:00 registrácia  

i

i9:00 - 10:30 seminár    

i

i10:30 - 10:45 prestávka    

i

i10:45 - 12:00 seminár    

i

i12:00 - 12:45 prestávka    

i

i12:45 - 14:20 seminár    

i

i14:20 - 15:00 diskusia    


Cieľ vzdelávania:
Cieľom seminára je rozšíriť poznatky účastníkov z oblasti finančného a ekonomického riadenia firmy v čase prebiehajúcej krízy. Pre podniky je dôležité poznať aktuálny stav a vedieť predvídať budúce javy. K tomu potrebujú efektívny monitorovací systém, pomocou ktorého budú môcť robiť kvalitné rozbory a analyzovať vznikajúce a prebiehajúce javy. Po absolvovaní seminára budú účastníci schopní posúdiť finančný a ekonomický stav firmy, jej potenciál a identifikovať slabé miesta podniku. Naučia sa pracovať so systémom EIS – finančný controlling a budú vedieť  identifikovať a analyzovať súčasný stav. Budú schopní efektívne riadiť a sledovať finančné a ekonomické procesy, ktoré prebiehajú v podniku a vyhodnocovať kľúčové ukazovatele výkonnosti .

 


Cieľová skupina:
Kurz je určený pre majiteľov podnikov, TOP manažment, finančných manažérov, controllérov  a ostatných pracovníkov, ktorých chcú efektívne reagovať na vznikajúce a prebiehajúce zmeny. Určený je tiež všetkým záujemcom, ktorí chcú mať moderný controllingový systém, ktorý obdržia po absolvovaní vzdelávania. Tiež je určený študentom a všetkým tým, ktorí chcú mať vlastný controllingový nástroj pre finančné riadenie a si ho ďalej rozvíjať.

 


Profil absolventa:  


 • rozumieť podstate finančného a ekonomického riadenia a spôsobu práce v systéme riadenia podniku.
 • vedieť používať nástroj finančného controllingu EIS - finančný controlling a rozbory.
 • vedieť tvoriť kvalitné rozbory pre potreby riadenia a interpretovať dosiahnuté výsledky.
 • vedieť stanovovať ciele a sledovať ich plnenie v nadväznosti na prebiehajúce zmeny v okolitom prostredí.
 • rozumieť podstate finančného riadenia a hodnotenia finančných a ekonomických výsledkov podniku.
 • sledovať likviditu, rentabilitu, aktivitu a kapitálovú štruktúru a predikovať vývoj na základe predikčných modelovv.
 • chápať podstatu cash flow a ako ho ovplyvňovať.
 • spoznajú a naučia sa používať kľúčové ukazovatele výkonu podniku (KPI).
 


Obsah / program prednášky:  


 • Analýza súčasného stavu podniku a identifikácia slabých miest nástrojmi finančného controllingu.
 • Controllingový systém EIS – finančný controlling, jeho nástroje a úlohy –  analyzovanie súčasného stavu a predikcia vývoja.
 • Monitorovanie a a analyzovanie finančno-ekonomických procesov v podniku vrátane cash flow.
 • Vstupné dokumenty, ich úprava a implementácia do systému finančného controllingu.
 • Projektovanie budúceho vývoja a predikčné modely.
 • Interpretácia finančných a ekonomických ukazovateľov.
 • Kľúčové ukazovatele výkonnosti z pohľadu finančnej perspektívy.
 


Prínos:
Účastníci si rozšíria vedomosti v oblasti moderného finančného riadenia a postavenia finančného controllingu v tomto riadení. Naučia sa efektívne riadiť na báze KPI (kľúčových ukazovateľov výkonnosti. Zároveň sa naučia používať systém EIS – finančný controlling, ktorý podporí kvalitu ich práce.

 


Ďalšie informácie:
Ako účastník online seminára získate CERTIFIKÁT o jeho absolvovaní, ktorý môžete využiť vo svojom CV v časti o doplnkovom odbornom vzdelávaní.

 


Študijný materkál:

 • Študijný materiál k problematike seminára.
 • Kniha vo formáte PDF Moderné finančné riadenia podnikua.
 


Variabilný symbol: 13112024; 9122024  


Cena: 240,- € vrátane 20% DPH ( 200,- € bez DPH )  
Google AdSense
a
 
 
 
Registráciou získate prístup
k najnovším informáciám