Home Contact us Site Map  
Mentis Fotka
 
   

odrazkaAkadémia controllingu

   
odrazkaCash flow a finančné plánovanie
odrazkaa riadenie peňažných tokov

Termín: 19.6.2024 alebo 3.7.2024

 

Lektor: špecialista z praxe

 

Miesto konania: online

 


Časový harmonogram: 8:50 - 9:00 registrácia  

i

i9:00 - 10:30 seminár    

i

i10:30 - 10:45 prestávka    

i

i10:45 - 12:00 seminár    

i

i12:00 - 12:45 obed    

i

i12:45 - 14:20 seminár    

i

i14:20 - 15:00 diskusia    

i

i15:00 - 15:30 konzultácie    


Cieľ vzdelávania:
Cieľom seminára je objasniť účastníkom podstatu peňažných tokov a finančného riadenia firmy. Je zameraný na praktickú stránku riadenia peňažných tokov vo firme. Na príkladoch z praxe dokumentuje pohyb peňažných prostriedkov vo firme a možnosti jeho ovplyvňovania. Naučí Vás poznať podstatu finančného riadenia prostredníctvom metodiky tvorby finančného plánu a cyklu Cash – To – Cash.

 


Cieľová skupina:
Kurz je určený pre podnikateľov, plánovačov, ekonómov, manažérov a všetkých záujemcov, ktorí chcú mať dobre pripravený plán a rozpočet peňažných tokov na nasledujúci rok. Je vhodný aj pre manažérov pracujúcich v oblasti investícií a investovania.

Seminár je možné organizovať aj pre uzavretú skupinu (termín, miesto a obsah je možné dohodnúť podľa požiadavky záujemcu).

 


Profil absolventa:
Účastníci na konci kurzu budú vedieť:
• podstatu finančného riadenia a ovplyvňovať ziskovosť
• plánovať a kontrolovať finančné toky
• stanovovať finančné ciele a sledovať ich plnenie
• podstatu finančného controllingu a využiť ho v procese riadenia
• tvoriť výkazy cash flow a interpretovať výsledky
• urobiť finančnú analýzu a finančnú projekciu firmy

 


Obsah / program prednášky:  


  • účtovná dokumentácia a analýza peňažných tokov,
  • tvorba výkazu cash flow – priamy cash flow, nepriamy cash flow,
  • likvidita, likvidnosť a jej riadenie,
  • vzťah zisku a likvidity, vplyv kapitálovej štruktúry,
  • finančný plán firmy a jeho časti; časové dimenzie plánu; rozplánovanie aktivít v procese plánovania; kontrola plnenia plánu,
  • postup tvorby finančného plánu a cyklus Cash – To – Cash,
  • charakteristika jednotlivých častí finančného plánu; finančné ciele podniku a finančná politika,
  • dlhodobý finančný plán, plán kapitálových výdavkov; plánovanie optimálnej finančnej štruktúry,
  • krátkodobý finančný plán, plán a rozpočty, finančná bilancia; plán cash flow,
  • hodnotenie kvality finančného plánu.
 


Prínos:
Účastníci si rozšíria vedomosti v oblasti finančného controllingu a riadenia likvidity. Bližšie sa oboznámia s modernými postupmi v oblasti tvorby finančných plánov a plánov cash flow. Naučia sa riadiť finančné toky vo firme a cieľavedome ich ovplyvňovať.

 


Študijný materiál:
 
Študijný materiál a programy k problematike seminára.


Variabilný symbol: 19062024 alebo 3072024  


Cena: 240,- € vrátane 20% DPH ( 200,- € bez DPH )  
Google AdSense
a
 
 
 
Registráciou získate prístup
k najnovším informáciám