Home Contact us Site Map  
Mentis Fotka
 
   

odrazkaAkadémia controllingu

  IOnline seminár :
odrazkaBalanced Scorecard

Termín: 28.5.2024

 

Lektor: špecialista z praxe

 

Miesto konania: Online

 


Časový harmonogram: 8:50 - 9:00 registrácia  

i

i9:00 - 10:30 seminár    

i

i10:30 - 10:45 prestávka    

i

i10:45 - 12:00 seminár    

i

i12:00 - 12:45 obed    

i

i12:45 - 14:20 seminár    

i

i14:20 - 15:00 diskusia    


Cieľ vzdelávania:
Cieľom školenia je objasniť proces strategického riadenia a hodnotenia výkonnosti firmy. V priebehu seminára sa účastníci oboznámia s problematikou tvorby strategickej mapy a strategických cieľov, stanovením a definovaním kľúčových ukazovateľov výkonnosti - KPIs a controllingovým systémom založeným na týchto ukazovateľoch. Cieľom je rozšíriť znalosti účastníkov z oblasti používania KPI vo firme a ich efektívne využívanie so zameraním na rôzne typy organizácií. Účastníci sa oboznámia so základnými ekonomickými veličinami, ktoré bývajú predmetom KPI a ich vplyvom na riadenie firmy, ako aj dopadom svojich rozhodnutí na stav majetku a kapitálu firmy. Každý okruh vymedzených problémov je ilustrovaný príslušným prehľadom.

 


Cieľová skupina:
Kurz je určený všetkým, ktorí majú záujem oboznámiť sa s vplyvom ekonomiky na riadenie firmy, ako aj u iných typov spoločností. Určený je predovšetkým pre TOP manažment firiem, majiteľov, podnikateľov, stredný manažment, ekonómov, finančníkov a ostatných pracovníkov, ktorí sa podieľajú na riadení firmy. Taktiež môže byť veľmi užitočný pre pracovníkov vo verejnom sektore.

 


Obsah / program prednášky:  


 • BSC a controlling, princípy BSC,
 • BSC ako systém riadenia výkonnosti organizácie,
 • postup zavedenia,
 • vízia – stratégia – rozpočet,
 • strategické ciele,
 • popis perspektív a KPIs,
 • finančná perspektíva,
 • zákaznícka perspektíva,
 • perspektíva procesov,
 • učenie sa rastu,
 • tvorba strategickej mapy,
 • tabuľky BSC,
 • dashboard v BSC,
 • rôzne modely výstupných reportov pre BSC,
 • správne zostavenie tabuľky BSC cez KPIs,
 • kontrola a vyhodnocovanie KPI,
 • sledovanie trendov,
 • bodové hodnotenie strategických cieľov,
 • postup tvorby a implementácia Balanced Scorecard v rôznych typoch organizácií.
 


Prínos:
Účastníci si rozšíria vedomosti v oblasti HR Scorecard a Balanced Scorecard a personálneho auditu. Bližšie sa oboznámia s modernými postupmi v oblasti tvorby systémov na báze KPI s repojením na HR a riadenia ziskovosti na báze krycích príspevkov s akcentom na ľudského zdroje.

 


Ďalšie informácie:
Ako účastník online seminára získate CERTIFIKÁT o jeho absolvovaní, ktorý môžete využiť vo svojom CV v časti o doplnkovom odbornom vzdelávaní.

 


Študijný materkál:
Každý účastník dostane pracovné materiály autorsky spracované lektorom. Súčasťou pracovných materiálov je teoretický základ a praktické príklady na riešenie.

 


Variabilný symbol: 28052024  


Cena: 240,- € vrátane 20% DPH ( 200,- € bez DPH )  
Google AdSense
a
 
 
 
Registráciou získate prístup
k najnovším informáciám