Home Contact us Site Map  
Mentis Fotka
 
   

odrazkaAkadémia controllingu

   
odrazkaBalanced Scorecard
odrazkariadenie výkonnosti firmy

Termín: 25.9.2024

 

Lektor: špecialista z praxe

 

Miesto konania: Online

 


Časový harmonogram: 8:50 - 9:00 registrácia  

i

i9:00 - 10:30 seminár    

i

i10:30 - 10:45 prestávka    

i

i10:45 - 12:00 seminár    

i

i12:00 - 12:45 obed    

i

i12:45 - 14:20 seminár    

i

i14:20 - 15:00 diskusia    


Cieľ vzdelávania:
Cieľom školenia je objasniť proces strategického riadenia a hodnotenia výkonnosti firmy. V priebehu seminára sa účastníci oboznámia s problematikou tvorby strategickej mapy a strategických cieľov, stanovením a definovaním kľúčových ukazovateľov výkonnosti - KPIs a controllingovým systémom založeným na týchto ukazovateľoch. Cieľom je rozšíriť znalosti účastníkov z oblasti používania KPI vo firme a ich efektívne využívanie so zameraním na rôzne typy organizácií. Účastníci sa oboznámia so základnými ekonomickými veličinami, ktoré bývajú predmetom KPI a ich vplyvom na riadenie firmy, ako aj dopadom svojich rozhodnutí na stav majetku a kapitálu firmy. Každý okruh vymedzených problémov je ilustrovaný príslušným prehľadom.

 


Cieľová skupina:
Kurz je určený všetkým, ktorí majú záujem oboznámiť sa s vplyvom ekonomiky na riadenie firmy, ako aj u iných typov spoločností. Určený je predovšetkým pre TOP manažment firiem, majiteľov, podnikateľov, stredný manažment, ekonómov, finančníkov a ostatných pracovníkov, ktorí sa podieľajú na riadení firmy. Taktiež môže byť veľmi užitočný pre pracovníkov vo verejnom sektore.

 


Profil absolventa:
Účastníci na konci kurzu budú vedieť:

 • podstatu Balanced Scorecard, jeho obsah a metodiku ako ho implementovať do podniku,

 • plánovať a kontrolovať úspešnosť podniku na báze strategických cieľov a KPIs,

 • tvoriť víziu, strategické ciele a definovať strategicky významné projekty vrátane kontorly ich plnenia,

 • podstatu hodnotenia výkonnosti organizácie na báze kľúčových ukazovateľov výkonnosti,

 • posúdiť kvalitu strategického plánu a jeho vyváženosti na základe finančných a nefinančných ukazovateľov.

 


Obsah / program prednášky:
 • Strategické riadenie a výkonnosť organizácie.

 • Balanced Scorecard ako strategický systém riadenia výkonnosti organizácie.

 • 4 perspektívy merania výkonnosti podniku a používané KPI.

 • Finančná perspektíva a finančná mapa firmy.

 • Zákaznícka perspektíva a KPI.

 • Mapa procesov, systém procesného riadenia.

 • Učenie sa rastu a HR Scorecard, KPI používané v riadení ľudských zdrojov.

 • Prepojenie meradiel so stratégiou, implementácia BSC.

 • Praktické ukážky z fungovania systému BSC a skúsenosti získané z praxe.

 • Identifikácia kľúčových KPIs pre manažérske dashboardy.
 


Prínos:  


Účastníci si rozšíria vedomosti v oblasti HR Scorecard a Balanced Scorecard a personálneho auditu. Bližšie sa oboznámia s modernými postupmi v oblasti tvorby systémov na báze KPI s prepojením na HR a riadenia ziskovosti na báze krycích príspevkov s akcentom na ľudského zdroje.

 


Študijný materiál:
 
Študijný materiál k problematike kurzu.


Variabilný symbol: 25092024  


Cena: 240 € s DPH (200 € bez DPH)  
Google AdSense
a
 
 
 
Registráciou získate prístup
k najnovším informáciám