Home Contact us Site Map  
Mentis Fotka
 
   

odrazkaIFRS / US GAAP

   
odrazkaProblémy a úskalia aplíkácie IFRS / US GAAP odrazkaodrazka- vybrané témy

Termín:

 

Miesto konania: Hotel Medium***, Tomášikova 34, Bratislava

 


Časový harmonogram: 8 8:30 - 9:00 prezentácia  

i

i9:00 - 17:00 seminár    


Cieľ vzdelávania:
Prednáška reflektuje na neustály vývoj medzinárodného účtovníctva a snaží sa ponúknuť praktickú pomoc pri riešení problémov súvisiacich s každodennou praxou. Pretože IFRS naďalej ostávajú len jedným z viacerých medzinárodne uznávaných systémov, prednáška sa venuje aj - US GAAP.

IAS 8.7 hovorí: Ak sa štandard alebo interpretácia [IFRS] špecificky vzťahuje na transakciu, inú udalosť alebo okolnosť, účtovná politika a postupy aplikované na tú konkrétnu položku musia sa stanoviť na základe daného štandardu alebo interpretácie....

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č 1606/2002, článok 4 hovorí: Pre každé účtovné obdobie, ktoré začína dňom 1. januára 2005 alebo neskôr, vypracujú spoločnosti spravované zákonmi členského štátu svoje konsolidované účtovné závierky v súlade s medzinárodnými účtovnými štandardmi ....

Zákon č. 563/1991 Zb., O účtovníctve § 19 (9) hovorí: Účtovné jednotky, ktoré sú obchodnou spoločnosťou, a ktoré sú emitentom cenných papierov registrovaných na regulovanom trhu cenných papierov v členských štátoch Európskej únie, platia pre účtovanie a zostavenie účtovnej závierky Medzinárodné účtovné štandardy upravené právom Európskych spoločenstiev ....

Z týchto ustanovení vyplýva, že je povinnosť každej obchodovanej slovenskej alebo európskej firmy zaúčtovať každú jednotlivú transakciu alebo udalosť podľa IFRS.
Aplikovať na tieto transakcie a udalosti najprv slovenskú či inú národnú úpravu a výsledok potom následne previesť, konvertovať alebo mapovať na "IFRS" porušuje nielen IFRS a celoeurópske právo, ale aj národné zákony. [*].

Je potrebné si uvedomiť, že ak je zvolený tento (prekvapivo bežný) postup, ako firma, tak aj jej zodpovedné osoby sa vystavujú riziku, že budú stíhané nielen na území Slovenskej republiky, ale aj na území akéhokoľvek iného členského štátu, kde mohla nastať škoda . [*]

Problém je v tom, že Medzinárodné štandardy finančného výkazníctva nie sú "účtovným" systémom upravujúcim postup, ale systémom finančného výkazníctva upravujúcim výstup. Preto základné zručností účtovníka aplikujúceho IFRS nie je vykonávať účtovné záznamy, ktorých obsah je určený ustanoveniami zákona, alebo vyhotoviť účtovné doklady bez zbytočného odkladu.

Základné zručností účtovníka aplikujúceho IFRS je vymyslieť postup pre každú jednotlivú transakciu alebo udalosť, ktorá povedie k tomu, že účtovná jednotka zostaví a publikuje správu, ktorá bude poskytovať úplný, pravdivý a verný obraz toho, ako každá jednotlivá transakcia alebo udalosť ovplyvnila skutočnú ekonomickú situáciu účtovnej jednotky.

Cieľom školenia je ukázať ako používať úsudok pri tvorbe a obhajobe účtovných postupov. Školenie cieľ dosiahne tým, že popri všeobecnej diskusii o požiadavkách IFRS, ponúkne príklady čerpanej zo skutočnej praxe, znázorňujúce postupy, ktoré tým najefektívnejším a najúspornejším spôsobom naplní všetky požiadavky IFRS. Školenie je zároveň vysoko interaktívne a účastníkom ponúka široký priestor pre vlastné otázky a pripomienky.

Popis: Účastníci sa oboznámia nielen so samotnými štandardami, ale predovšetkým, ako interpretovať text štandardov a ako postupovať v súlade s požiadavkami audítora, regulátora a užívateľov. Významnú časť školenia preto tvorí veľké množstvo praktických príkladov, vychádzajúcich zo skutočnej praxe. Hoci sa predovšetkým venuje riadnej aplikácii IFRS, školenie zároveň ponúka krátke porovnanie medzi týmito normami a českou / slovenskou národnou úpravou. .

Praktické aspekty: hoci sa školenie predovšetkým venuje správnej aplikácii IFRS, nemožno zabrániť porovnaniu týchto systémov s národnou úpravou. Školenie sa však v žiadnom prípade nesnaží poskytnúť návod ku korekcii účtovnej agendy spracované podľa CZ / SK predpisov tak, aby vyhovovala požiadavkám IFRS.

 


Cieľová skupina:
Určené: Účtovníkom, inšpektorom, audítorom, riaditeľom, analytikom, pracovníkom IT a ďalším, ktorí sa podieľajú na zostavení reportov podľa Medzinárodných štandardov finančného výkazníctva na území Českej alebo Slovenské republiky .

Prednáška sa najskôr venuje všeobecným otázkam spojeným s použitím IFRS a US GAAP v kontexte globalizácie obchodu a kapitálových trhov s výslednou konvergenciou účtovných noriem. Následne sa systematicky venuje všetkým dôležitým otázkam spojeným s výročnou správou a ostatným výkazom podľa oboch systémov, ktoré zároveň porovnáva.

 


Obsah / program prednášky:  


 • Úvod do problematiky

 • Charakteristiky účtovníctva

 • Účtovné zásady

 • Pôžičky a pohľadávky

 • časové rozlíšenie

 • Hmotný majetok - triedy a skupiny, ocenenie, odpisy
  a odpisovanie, znehodnotenie, ostatné náležitosti

 • Nehmotný majetok - triedy a skupiny, ocenenie, ostatné náležitosti, leasing, akvizícia a goodwill

 • Finančné nástroje a deriváty (základy)

 • Záväzky - základy, krátkodobé, dlhodobé

 • Vlastný kapitál

 • Výsledovka - skladovateľné a neskladovateľné položky, výnosy, náklady, zisk a strata, výskum a vývoj

 • Impairment (znehodnotenia)

 • Vlastné imanie

 • Výsledovka

 • Výsledovka: uznanie výnosov
 • IFRS a US GAAP versus Slovenské národné štandardy

 • Koncepčný rámec

 • Prvky účtovníctva

 • Zdroje IFRS a US GAAP

 • Peniaze a krátkodobé investície

 • Zásoby a výroba

 • Segmenty a obchodné jednotky

 • Cudzie meny

 • Daň z príjmov

 • Zmeny a chyby.
 


   


Jednotlivé okruhy budú demonštrované na konkrétnych príkladoch, ktoré budú účastníci riešiť spolu s lektorom.

 


   


Študijný materiál:
Každý účastník dostane pracovné materiály autorsky spracované lektorom v rozsahu cca 130 strán.
 


Variabilný symbol:  


Cena: 360,- € vrátane 20% DPH ( 300,00 € bez DPH )  


Cena: 10.845,36 Sk vrátane 19% DPH ( 9.037,80 Sk bez DPH )  
       

 
Google AdSense
a
 
 
 
Registráciou získate prístup
k najnovším informáciám