Home Contact us Site Map  
Mentis Fotka
 
   

odrazkaPodnikové poradenstvo

   
odrazkaIFRS 16 - štandard, ktorý úplne zmení
odrazkaúčtovanie leasingu

Termín: na základe individuálnej dohody

 

Lektor: Ing. Danica Rauová

 

Miesto konania: na základe vašej požiadavky

 


Cieľ vzdelávania:
Nový štandard IFRS 16 je určený všetkým spoločnostiam, ktoré svoje finančné výsledky vykazujú podľa medzinárodných účtovných štandardov IFRS. Je určený nielen nájomcom v leasingovom vzťahu s bankou/leasingovou spoločnosťou, ale aj nájomcom vo vzťahu tzv. subleasingu, kde je predmet leasingu prenajímaný cez sprostredkovateľa (pôvodného nájomcu leasingu).

 


Štandard IFRS 16 vstúpi do platnosi od 1.1.2019 a prinesie zásadné zmeny v účtovaní a vykazovaní leasingu u nájomcov leasingu i subleasingu. Jeho implementácia môže byť zdĺhavá, preto vám ponúkame možnosť ako sa na túto situáciu pripraviť čo najlepšie už v predstihu.

 


Cieľová skupina:
Spoločnosti účtujúce podľa medzinárodných účtovných štandardov IFRS.

 


Obsah konzultačných služieb:  


  • Pomôžeme vám posúdiť, či sú vaše zmluvy v zmysle štandardu leasingom.

  • Identifikujeme aktívum a v zmysle štandardu posúdime, ktorý má právo o uvedenom aktíve rozhodovať a kto dané aktívum užíva.

  • Pomôžeme vám identifikovať krátkodobé leasingy a aktíva nízkej hodnoty.

  • Pozrieme sa spolu na dobu leasingu (hlavne na situácie, keď je leasing/dlhodobý prenájom uzatvorený na dobu neurčitú).

  • Výpočtom zistíme prvotné ocenenie práva k užívaniu aktíva na základe súčasnej hodnoty.

  • Pomôžeme vám s transformáciou súčasných (prebiehajúcich) leasingov a ich prevod do bilancie k 1.1.2019.

  • Pripravíme odpisový plán pre aktíva so statusom práva užívania predmetu leasingu.

  • Na základe leasingových zmlúv pripravíme účtovanie dlhodobého finančného záväzku na časť splátky istiny a úroku za každý jednotlivý mesiac počas celej doby leasingu.

  • Posúdime rozdiely v účtovaní podľa SAS (slovenských účtovných štandardov) a IFRS.
  • Na základe rozdielov vyplývajúcich z účtovania predmetu leasingu podľa SAS a IFRS pripravíme výpočet odloženej dane.
 


Naša konzultantka má dlhoročné bohaté skúsenosti s účtovaním prenájmu, finančných i operatívnych leasingov na strane nájomcov ako i skúsenosti so subleasingovými zmluvami.

Pracovala pre renomované medzinárodné spoločnosti, ktoré svoje finančné výsledky zverejňovali podľa medzinárodných účtovných štandardov. Komunikuje plynule v nemeckom a anglickom jazyku.

 


V prípade záujmu nás kontaktujte:
Telefón: 02/63452329

Mobil: 0904/683 626

E-mail: mentis@mentis.sk

 
         

 

Google AdSense
a
 
 
 
Registráciou získate prístup
k najnovším informáciám