Home Contact us Site Map  
Mentis Fotka
 
   

odrazkaIFRS

   
odrazkaIFRS - seminár a worhshop

Termín:

 

Lektor: Robert Mládek, narodil sa v Čechách, vyrastal v USA, kde vyštudoval financie a účtovníctvo (University of San Francisco). Pracoval ako audítor (KPMG), kontrolór (Waller, Williams & Co).

 

Miesto konania: Hotel Viktor, Kremnická 26, Bratislava

 


Časový harmonogram: 8:30 - 9:00 prezentácia  

i

i9:00 - 17:00 seminár    


Cieľ vzdelávania:
Počas seminára účastníci nielen získajú prehľad o medzinárodných štandardoch, stručné porovnanie týchto štandardov s slovenskými predpismi, informácie o špecifických požiadavkách a pravidlách, ale predovšetkým môžu prediskutovať to, ako IFRS vykladať a aplikovať v praxi.

Väčšina firiem v Slovenskej republike používa IFRS preto, že sú členmi medzinárodnej skupiny. Tým však nezaniká povinnosť zohľadniť slovenské predpisy, a to minimálne pri stanovení daňového základu (Zákon o dani z príjmov č. 593/2003 Z.z. § 17 (1) c)). Toto dvojvládie často vedie ku konfliktom požiadaviek medzi matkou, interným auditom a IFRS na jednej strane, slovenskými úradmi, štatutárnymi audítormi a zákonom na strane druhej. Týmto ťažkostiam, do doby než zákon umožní použitie IFRS pre zistenie základu dane, nemožno zabrániť. Čomu sa však zabrániť dá, je aby tieto rozdiely spôsobovali zbytočné komplikácie.

Napríklad, občas sa stáva, že IFRS audítori, obzvlášť tí externé, namiesto aby zvolili výklad IFRS, ktorý by prácu účtovných uľahčil, robili opak. V týchto situáciách sú dve možnosti. Audítorom vyhovieť alebo obhájiť iný výklad. Počas seminára si účastníci preto môžu vyskúšať ako tvoriť, prezentovať a obhájiť vlastný úsudok a interpretáciu IFRS. Vzhľadom k metodike výučby účastníci tiež môžu čerpať nielen zo znalostí školiteľa, ale zároveň zo skúseností kolegov z iných firiem a odvetví.

METODIKA VÝUČBY: Výučba prebieha metodikou interaktívne prednášky. Každá téma sa otvára prehľadom zásad a všeobecných požiadaviek IFRS. Potom sa zameria na špecifické požiadavky, predovšetkým tie, ktoré nemusia byť na prvý podhľad zrejmé. Počas seminára školiteľ kladie časté kontrolné otázky, čím zaručí, že sa seminár venuje len tým témam, ktoré sú pre účastníkov prínosné. Zároveň ponúka priestor pre diskusiu, kde sa konkrétna problematika môže prebrať nielen so školiteľom, ale aj s ostatnými účastníkmi. Počas týchto diskusií často vyjde najavo riešenie, ktoré fungovalo inde, alebo ktoré nikoho predtým nenapadlo. Samozrejme, pretože sa na každom seminári zíde iná skupina, žiadne dva semináre nie sú identické, ale o to sú zaujímavejšie.

 


Cieľová skupina:
Seminár a workshop je určený pre účtovníkov, kontrolórov, finančných riaditeľov a pre všetkých, ktorí pracujú s IFRS, alebo sa na podobnú prácu pripravujú. Účastníci sú tiež bežne z radov audítorov, akademikov, poradcov a IT odborníkov.

 


Obsah / program prednášky:  


  • 1. deň: SEMINÁR: Prvá časť seminára sa venuje princípom medzinárodných štandardov • všeobecnému porovnaniu IFRS a českej úpravy • koncepčnému rámcu • tvorbe účtovných postupov a politiky. Druhá časť seminára sa venuje oblastiam: peniaze a krátkodobé investície • pohľadávky • časové rozlíšenie • zásoby a náklady na predaj • uznávanie výnosov (základy) • hmotný majetok • nehmotný majetok • goodwill • záväzky • kapitál • výsledovka. Seminár je organizovaný tematicky predovšetkým preto, že prezentácia IFRS štandard po štandarde nevedie k optimálnym výsledkom.

  • 2. deň: WORKSHOP: Pretože prvý deň býva interaktívny, druhý deň má voľnejší priebeh. Účastníci si sami môžu vybrať, či sa bude diskutovať o ďalších témach, napríklad lízing alebo finančné nástroje, alebo či sa vrátia k témam, ktoré sa prebrali prvý deň len stručne, napríklad záväzky alebo výnosy, alebo či sa druhý deň bude venovať príkladom a krátkym prípadovým štúdiám. Samozrejme, druhý deň sa tiež môže plne venovať IFRS 15. Hoci by štandard mal začať platiť až od 1.1.2017, na podobne rozsiahlu zmenu je rozumné sa začať pripravovať s predstihom (štandard sa môže tiež začať aplikovať skôr)Úvod do problematiky.
 
 

POZNÁMKA: Výklad a podkladové materiály sú dvojjazyčné: anglickej a českej. Na workshop druhý deň si so sebou prosím prineste notebooky (tablety) s MS Excel. Na konci seminára účastníci obdržia Osvedčenie o jeho absolvovaní.

 


Jednotlivé okruhy budú demonštrované na konkrétnych príkladoch, ktoré budú účastníci riešiť spolu s lektorom.

 


Študijný materiál:
Každý účastník dostane pracovné materiály autorsky spracované lektorom v rozsahu cca 200 strán.
 


Variabilný symbol: 25052015  


Cena: 312,- € vrátane 20% DPH ( 260,- € bez DPH )  
       
Google AdSense
a
 
 
 
Registráciou získate prístup
k najnovším informáciám