Home Contact us Site Map  
Mentis Fotka
 
   

odrazkaAkadémia controllingu

   
odrazkaNákladový controlling
odrazka- kalkulácie a rozpočty

Termín:

 

Lektor: špecialista z praxe

 

Miesto konania: Bratislava, Slovensko

 


Časový harmonogram: 8:30 - 9:00 prezentácia  

i

i9:00 - 16:00 seminár    


Cieľ vzdelávania:
Žiadny podnik si v dnešnej dobe nemôže dovoliť nekontrolovať  nákladovú stránku podnikania. Skoršie racionalizačné projekty sa zameriavali viac na krátkodobé znižovanie nákladov a negenerovali žiadny trvalejší úspech. Všetky racionálne zmýšľajúce podniky však potrebujú zabezpečiť svoju dlhotrvajúcu existenciu čo podporuje okrem operatívneho stále viac aj strategický pohľad na nákladové riadenie firmy.

 


Cieľová skupina:
Tento kurz je určený predovšetkým vedúcim pracovníkom a pracovníkom, ktorí majú pred sebou profesionálny postup, či už s technickým, alebo ekonomickým vzdelaním, ktorí potrebujú získať, alebo doplniť si kvalifikáciu v oblasti podnikového riadenia a rozvinúť svoje manažérske vedomosti a zručnosti. Absolvovanie kurzu je dobrou investíciou pre vašu firmu i pre vašu profesionálnu kariéru.

 


Účastníci na konci kurzu budú vedieť:

 • Čo je to nákladové riadenie firmy pomocou najmodernejších nástrojov controllingu.
 • Ako optimalizovať náklady pomocou operatívnych a strategických nástrojov controllingu.
 • Čo je to Target Costing.
 • Ako znižovať náklady pomocou Hodnotovej analýzy.
 • Ako využiť Activity Based Costing (ABC) a Balanced ScoreCard (BSC) na znižovanie nákladov
 • Čo je to ZBB.
 • Viaceré ďalšie moderné a účinné nástroje znižovania nákladov.
 


Obsah / program prednášky:  


 • Vymedzenie pojmov;
 • Problematika nákladového manažmentu;
 • Produktívne a neproduktívne náklady; Členenie nákladov;
 • Druhové členenie nákladov pre interné a externé potreby firmy a ich význam;
 • Kalkulačné členenie nákladov pre účely cenotvorby, pre potreby plánovania a riadenia; (priame, nepriame náklady, réžie, výpočet HZS, tvorba interných a externých cenníkov; kalkulácia ceny za km jazdy autom, za človekohodinu, za strojovú hodinu; kalkulácia zákazky); metodika tvorby cien;
 • Výkonové členenie nákladov pre potreby kapacitného plánovania firmy a pre rýchle rozhodovanie; (fixné a variabilné náklady, výpočet nulového bodu – bodu zvratu; prevádzková páka; a pod.);
 • Strediskové členenie nákladov (motivácia a stimulácia);
 • Procesne orientovaná organizácia a znižovanie nákladov;
 • Optimalizácia nákladov;
 • Zero Based Budgeting (ZBB);
 • Hodnotová analýza;
 • Controlling logistiky;
 • Procesné členenie nákladov (mapovanie procesov, cena procesu, využitie ABC metódy na riadenie nákladov a pracovného kapitálu vo firme);
 • Využitie BSC pri znižovaní nákladov;
 • Target Costing;
 • Cost Benchmarking;
 • Riadenie nákladov vo finančnej oblasti;
 • Riadenie nákladov v oblasti majetku;
 • Operatívne cesty znižovania existujúcich nákladov a racionalizácia práce;
 • Strategické cesty významného znižovania nákladov vo firme.
 


Študijný materiál:
Študijný materiál k problematike kurzu.
 


Variabilný symbol:  


Cena: 240,- € s DPH (200,- € bez DPH)  

 

27/9/2017
Projektový controlling
a Viac sa dozviete tu
a
 
Google AdSense
a
 
 
 
Registráciou získate prístup
k najnovším informáciám