Home Contact us Site Map  
Mentis Fotka
 
   

odrazkaAkadémia controllingu

   
odrazkaCash flow a finančné plánovanie
odrazkaa riadenie peňažných tokov

Termín: 28.11.2019

 

Lektor: špecialista z praxe

 

Miesto konania: Bratislava

 


Časový harmonogram: 8:30 - 9:00 prezentácia  

i

i9:00 - 16:30 kurz    


Cieľ vzdelávania:
Cieľom seminára je objasniť účastníkom podstatu peňažných tokov a finančného riadenia firmy. Je zameraný na praktickú stránku riadenia peňažných tokov vo firme. Na príkladoch z praxe dokumentuje pohyb peňažných prostriedkov vo firme a možnosti jeho ovplyvňovania. Naučí Vás poznať podstatu finančného riadenia prostredníctvom metodiky tvorby finančného plánu a cyklu Cash – To – Cash.

 


Cieľová skupina:
Kurz je určený pre podnikateľov, plánovačov, ekonómov, manažérov a všetkých záujemcov, ktorí chcú mať dobre pripravený plán a rozpočet peňažných tokov na nasledujúci rok. Je vhodný aj pre manažérov pracujúcich v oblasti investícií a investovania.

Seminár je možné organizovať aj pre uzavretú skupinu (termín, miesto a obsah je možné dohodnúť podľa požiadavky záujemcu).

 


Profil absolventa:
Účastníci na konci kurzu budú vedieť:
• podstatu finančného riadenia a ovplyvňovať ziskovosť
• plánovať a kontrolovať finančné toky
• stanovovať finančné ciele a sledovať ich plnenie
• podstatu finančného controllingu a využiť ho v procese riadenia
• tvoriť výkazy cash flow a interpretovať výsledky
• urobiť finančnú analýzu a finančnú projekciu firmy

 


Obsah / program prednášky:  


 • účtovná dokumentácia a analýza peňažných tokov,
 • tvorba výkazu cash flow – priamy cash flow, nepriamy cash flow,
 • likvidita, likvidnosť a jej riadenie,
 • vzťah zisku a likvidity, vplyv kapitálovej štruktúry,
 • finančný plán firmy a jeho časti; časové dimenzie plánu; rozplánovanie aktivít v procese plánovania; kontrola plnenia plánu,
 • postup tvorby finančného plánu a cyklus Cash – To – Cash,
 • charakteristika jednotlivých častí finančného plánu; finančné ciele podniku a finančná politika,
 • dlhodobý finančný plán, plán kapitálových výdavkov; plánovanie optimálnej finančnej štruktúry,
 • krátkodobý finančný plán, plán a rozpočty, finančná bilancia; plán cash flow,
 • hodnotenie kvality finančného plánu.
 


Študijný materiál:
 
 • Študijný materiál a programy k problematike seminára.


Variabilný symbol: 28112019  


Cena: 240,- € vrátane 20% DPH ( 200,- € bez DPH )  
Google AdSense
a
 
 
 
Registráciou získate prístup
k najnovším informáciám